ภูเก็ตระดมข้อมูล Big Project เสนอนายกรัฐมนตรีใน 29 กันยายนนี้

ภูเก็ต

ภูเก็ตระดมข้อมูลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาความต้องการของพื้นที่โดยภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่ 29 กันยายน 2566 ซึ่งแจ้งมาว่าจะมาติดตามในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตที่สำคัญ

วันที่ 25 กันยายน 2566 นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แจ้งมาว่า

“จะมาติดตามในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตที่สำคัญ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จะนำเสนอในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานปัญหาความต้องการของพื้นที่โดยภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีส่วนที่จะนำเสนอเพิ่มเติมคือในเรื่องของการพัฒนาระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยว

               

ในส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง และสุดท้ายการนำเสนอมาตรการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ว่ามีความพร้อมอย่างไร จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในเรื่องการที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและเรื่องฟรีวีซ่า

ซึ่งในเบื้องต้น 29 กันยายน 2566 กำหนดการของนายกรัฐมนตรียังไม่เห็นชัดเจนต้องรอท่านกลับมาจากต่างประเทศก่อน แต่ยืนยันว่ามาแน่นอนที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว” นายอำนวยกล่าว

โดยจังหวัดภูเก็ตประชุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันที่ 29 กันยายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ต ประเด็นที่เตรียมข้อมูลการนำเสนอการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีมีดังนี้

1) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่ 1 (ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ตถึงห้าแยกฉลอง) และระยะที่ 2 เส้นทางช่วงท่านุ่นถึงเมืองใหม่ 2) โครงการทางพิเศษเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 3) โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตองจังหวัดภูเก็ตหรืออุโมงค์ป่าตอง

4) โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 4027 ตอนบ้านพาราถึงบ้านเมืองใหม่ 5) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทางหลวง 402 กับทางหลวง 4027 (แยกท่าเรือ) 6) โครงการท่าอากาศยานแห่งที่ 2 จังหวัดพังงา

7) ค่าเก็บสัมปทานรถแท็กซี่ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 8) การอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 9) การแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 10) ระบบลงทะเบียนผู้โดยสารขึ้นเรือการออกกฎหมายบังคับใช้และให้ร่วมมือบูรณาการระหว่างกรมเจ้าท่าและกระทรวง DES

11) ระบบบังคับร้านค้าให้เช่ารถการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของผู้เช่ารถ 12) ปัญหารถรับจ้าง (สร้างความยุติธรรมโดยการบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายเรื่องรถรับจ้างให้ทันสมัย สร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยว) 13) การบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

14) ระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอของจังหวัดภูเก็ต 15) โครงการ Andaman Wellness Corridor (AWC) 16) การปรับปรุงและแก้ไขผังเมืองรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

17) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างทะเลอ่าวไทยอันดามัน หรือโครงการแลนด์บริดจ์ 18) การส่งเสริมอุตสาหกรรมการโรงเรียนต่อเรืออู่เรือยอชต์ 19) การเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มจำนวนนักเรียนต่างชาติของโรงเรียนนานาชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดภูเก็ตรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมบุคคลนำเสนอข้อมูลแก่นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 กันยายนนี้ต่อไป