จับตาวาระ ครม.เคาะวันหยุดกรณีพิเศษกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ช่วงเอเปค

จับตาประชุม ครม. 5 ตุลา 65
แฟ้มภาพ

จับตาวาระ ครม. ประยุทธ์ ถก ครม.นัดแรก หลังศาลรัฐธรรมนูญ สั่งพักงาน-ไม่สิ้นสุดวาระ 8 ปี เคาะวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในกรุงเทพฯ-นนทบุรี-สมุทรปราการ ในช่วงเป็นเจ้าภาพเอเปค ร.ฟ.ท.ขอกู้เงินเสริมสภาพคล่อง 15,200 ล้านบาท-วงเงินกู้ระยะสั้น 1,500 ล้านบาท

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นครั้งแรก ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม และมีคำวินิจฉัยด้วยมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 กรณีวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ครบ 8 ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน

โดยเปลี่ยนสถานที่การประชุมจากตึกสันติไมตรี เป็นตึกบัญชาการ 1 และจะเป็นการเริ่มต้นการอนุมัติภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท

สำหรับวาระเรื่องพิจารณา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะเสนอร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)

กระทรวงการต่างประเทศขอความเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคมขออนุมัติเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน (กรณีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่าย) วงเงิน 15,200 ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 1,500 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ และยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. ….

ขอความเห็นชอบการจัดทำและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ ที่ครอบคลุมระหว่างรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก และร่างเอกสารบันทึกการหารือ

กระทรวงการคลังเสนอให้โอนเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3

กระทรวงแรงงานขอความเห็นชอบต่อการรับรองร่างปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยการเชื่อมโยงสิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน กระทรวงดีอีเอส เสนอยุบเลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด

เรื่องเพื่อทราบ กระทรวง อว. เสนอแต่งตั้งโฆษก อว. (ฝ่ายการเมือง) และโฆษก อว. (ฝ่ายข้าราชการประจำ) กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวง การควบคุมการขนส่งของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากร พ.ศ. ….

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ คร.เห็นชอบ/อนุมัติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ….

กระทรวงต่างประเทศ รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งยูเออีประจำประเทศไทย (นายอุบัยด์ ซะอีด อุบัยด์ บินฏอฮิรี)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครอง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาคัดกรองคำขอเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง