ศูนย์มันสมอง พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจงประวัติศาสตร์ ต่างชาติซื้อที่ดิน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี โพสต์ชี้แจงร่างกฎกระทรวงมหาดไทยให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้ 1 ไร่ แลกกับการลงทุนในเมืองไทย 40 ล้านบาท

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 PMOC หรือศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ชี้แจง กรณีร่างกฎกระทรวงมหาดไทยให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้ 1 ไร่ แลกกับการลงทุนในเมืองไทย 40 ล้านบาท ข้อความดีงนี้

ไล่เรียงประวัติศาสตร์กฎหมายที่ดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดิน สามารถไล่เรียงได้ดังนี้

พ.ศ. 2497 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ออกประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 อนุญาตให้ชาวต่างด้าวถือครองที่ดินได้ดังนี้

(1) ที่อยู่อาศัย ครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่
(2) ที่ใช้เพื่อพาณิชยกรรม ไม่เกิน 1 ไร่
(3) ที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรม ไม่เกิน 10 ไร่
(4) ที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไม่เกิน 10 ไร่
(5) ที่ใช้เพื่อการศาสนา ไม่เกิน 1 ไร่
(6) ที่ใช้เพื่อการกุศลสาธารณะ ไม่เกิน 5 ไร่
(7) ที่ใช้เพื่อการสุสาน ตระกูลละไม่เกิน 1/2 ไร่

และออกกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 8 และ 10 พ.ศ. 2497 เพื่อตามออกประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

Advertisement

พ.ศ. 2514 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ออกพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดินเพื่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม

โดยระบุถึงกรรมสิทธิการถือครองของเอกชนเพื่อการประกอบกิจการปิโตรเลียมในมาตรา 65 และกำหนดนิยามของบริษัทในมาตรา 4 ครอบคลุมทั้งบริษัทไทยและต่างประเทศ

พ.ศ. 2520 รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 อนุญาตให้ต่างด้าวผู้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) สามารถถือครองที่ดินได้

โดยกำหนดในมาตรา 27 หมวด 3

Advertisement

พ.ศ. 2522 รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยในมาตรา 6 อนุญาตให้ต่างด้าวสามารถเช่า, เช่าซื้อ หรือซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมได้

พ.ศ. 2542 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2542 เพิ่มมาตรา 96 ทวิ และมาตรา 96 ตรี เพื่อกำหนดคุณสมบัติชาวต่างชาติผู้มาการลงทุนในประเทศไทย และลักษณะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครอง ตลอดจนอำนาจในการเพิกถอนสิทธิของรัฐ

โดยชาวต่างชาติผู้มาลงทุนจะต้องลงทุนในประเทศไทย, เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท และไม่น้อยกว่า 5 ปี

และที่ดินที่ถือครอง จะมีขนาดไม่เกิน 1 ไร่ และต้องอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยเท่านั้น

พ.ศ. 2545 รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ออกกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545

กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2542 กำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในประเทศไทย ซึ่งคล้อยตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2551 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2551 โดยมีนายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนาม

ในประกาศอนุญาตให้นิติบุคคลผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ถือครองที่ดินได้ในกรณีต่อไปนี้

1.ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานของกิจการบีโอไอ ถือกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกิน 5 ไร่
2.ที่ดินสำหรับเป็นที่พักอาศัยของผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการ ถือกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกิน 10 ไร่
3.ที่ดินสำหรับเป็นที่พักอาศัยของคนงาน ถือกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกิน 20 ไร่

พ.ศ. 2565 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นชอบร่างกฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปรับปรุงจากกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545 และคล้อยตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2542

ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เพียงปรับปรุงคุณสมบัติชาวต่างด้าวผู้มาลงทุนและมีสิทธิในการถือครองกรรมสิทธิ์ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป

แต่กรอบวงเงินการลงทุน, ลักษณะการลงทุน, ระยะเวลาการลงทุน, ขนาดที่ดิน และเขตที่ดินยังคงเดิม

#ประวัติศาสตร์ #กฎหมายที่ดิน
#สร้างไทยไปด้วยกัน #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#PMOC #ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

ไทม์ไลน์กฎหท่ยอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินของไทย ตั้งแต่สมัย จอมพลป.-พล.อ.ประยุทธ์