รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2566 เตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทำเนียบรัฐบาล วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคมนี้

เจริญพระพุทธมนต์-ทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (28 กรกฎาคม 2566) เวลา 07.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566

โดยมีคณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน่วยราชการในพระองค์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ/ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมภริยา หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย

เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงบริเวณท้องสนามหลวง สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ให้ศีล พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และส่วนราชการในพระองค์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป นายกรัฐมนตรีถวายผ้าไตร จำนวน 10 ไตร กรวดน้ำรับพร กราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา นำผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 172 รูป เป็นอันเสร็จพิธี

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ข้าราชการที่ดี-พลังของแผ่นดิน

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยต่อว่า เวลา 07.45 น. ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

โดยมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระ คณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และระดับกรมหรือเทียบเท่า ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ (ในส่วนกลาง) รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จำนวนกว่า 1,700 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

เมื่อนายกรัฐมนตรีถึงบริเวณเวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง เดินขึ้นสู่เวที ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วถวายธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ความว่า

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศ ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 นี้

ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างล้วนสำนึกในพระเมตตาและประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ ทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาและความวัฒนาของประเทศชาติ ให้ข้าราชการทั้งปวงได้ยึดถือและน้อมนำไปเป็นต้นแบบในการดำรงตน อีกทั้งพระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็นประโยชน์ต่อการประพฤติตนแก่ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแผ่นดิน ซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าจักได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีสืบไป

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพลานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญพร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกริกไกรแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบกาลนาน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำบรรดาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ออกนามของผู้กล่าว แต่ละบุคคล) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จบแล้ว นายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ประกอบไปด้วยกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกิจกรรมส่วนกลาง กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ท้องสนามหลวง กิจกรรมส่วนภูมิภาค กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด หรือในสถานที่เหมาะสม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้เชิญชวนหน่วยงานจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ โดยดำเนินการพร้อมกับพิธีที่จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง

ลงนามถวายพระพร

นายกรัฐมนตรีและภริยา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมหาราชวัง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยอีกว่า เวลา 08.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและภริยา เข้าร่วมพิธี ตามลำดับพิธีดังนี้

นายกรัฐมนตรีและภริยา รองนายกรัฐมนตรีและภริยา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้

ชุดที่ 1 นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี ในนาม “นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี”
ชุดที่ 2 นายกรัฐมนตรีและภริยา ในนาม “นายกรัฐมนตรีและภริยา”
ชุดที่ 3 ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมภริยารองนายกรัฐมนตรี ในนาม “คณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี”

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยาลงนามถวายพระพรชัยมงคล นายกรัฐมนตรีและภริยา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เสร็จพิธี

เตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาต 29 ก.ค.

รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ทำเนียบรัฐบาล วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคมนี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยปิดท้ายว่า รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาดังกล่าวให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับชมและรับฟังพร้อมกันด้วย

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในงานด้วย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรส จำนวนผู้ได้รับเชิญทั้งหมดประมาณ 1,888 คู่ ประกอบด้วย พระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป ประธานองคมนตรี องคมนตรี เลขาธิการองคมนตรี ข้าราชการในพระองค์ชั้นผู้ใหญ่ ประธาน/รองประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าส่วนราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และเลขาธิการวุฒิสภา

หัวหน้า/รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ข้าราชการพลเรือน ระดับอธิบดี/เทียบเท่าขึ้นไป ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ (ระดับเจ้ากรม/ผู้บัญชาการระดับอัตราพลเอกขึ้นไป) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศ กงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทย กงสุลอาชีพ และผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทย ข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธาน/เลขาธิการองค์กรอิสระ หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ประธานสภา/สมาคมต่าง ๆ/ประธานมูลนิธิ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ (สื่อมวลชนและสื่อมวลชนต่างประเทศที่ประจำประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน

นางสาวรัชดากล่าวถึงการเตรียมการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ของรัฐบาล ว่า ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมทุกด้านให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยในการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ได้จัดทำซุ้มประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ซุ้ม

คือ ซุ้มประดับพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า และซุ้มประดับพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ แท่นที่ประทับ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี การสร้างยกพื้นที่ประทับ ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ดำเนินการโดยกองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง การจัดเตรียมสถานที่โดยรอบทำเนียบรัฐบาล ได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร การประดับและตกแต่งไฟฟ้าโดยรอบทำเนียบรัฐบาล และการสำรองระบบไฟฟ้า โดยการไฟฟ้านครหลวง

พร้อมทั้งมีการจัดและประดับตกแต่งดอกไม้ในงาน ซึ่งดำเนินการโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช) โดยแนวคิดการจัดดอกไม้บริเวณห้องต่าง ๆ ในตึกสันติไมตรีและเต็นท์ส่วนต่อขยายจะประดับด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โทนสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ประดับตกแต่งด้วยงานฝีมือแบบไทย เช่น การร้อย การเย็บแบบ การแกะสลัก ที่ประดิษฐ์จากฝีมือนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ มาผสมผสานให้มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยในรูปแบบการจัดดอกไม้ร่วมสมัย

ส่วนแนวคิดการจัดดอกไม้ในบริเวณที่ประทับ และบริเวณจุดถ่ายภาพนั้น จะเน้นงานฝีมือ โดยการร้อยดอกไม้ทีละดอกประกอบขึ้นเป็นชั้น ๆ คล้ายฉัตร ซึ่งฉัตรเป็นเครื่องสูงสำหรับใช้ในกระบวนแห่เพื่อเป็นเกียรติยศ ถือเป็นของสูง เปรียบเสมือนสวรรค์ซึ่งเป็นศูนย์รวมของจักรวาล บารมีปกป้องคุ้มภัยภายใต้ร่มฉัตร ร่มพระบารมี นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เทวฤทธิ์ประสิทธิ์พร” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และการแสดงดนตรี วงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตร้า จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

“รัฐบาลขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน” นางสาวรัชดากล่าว