เปิดงบฯรายกระทรวง หลัง ครม.เห็นชอบกรอบงบประมาณ 67

เศรษฐา ทวีสิน

ครม.เห็นชอบกรอบงบประมาณ 2567 วงเงิน 3.48 ล้านบาท ประมาณการรายได้สุทธิ 2.787 ล้านล้านบาท

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธาน เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายหลังสำนักงบประมาณได้พิจารณาคำขอเบื้องต้น

ทั้งนี้ ในงบประมาณ 2567 วงเงินรวม 3.48 ล้านล้านบาท โดยโครงสร้างงบประมาณ แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 2,535,167.5 ล้านบาท งบฯรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361.1 ล้านบาท งบฯรายจ่ายลงทุน 715,381.6 ล้านบาท งบฯรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320.0 ล้านบาท โดยประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ 2,787,000 ล้านบาท

สำหรับงบประมาณ 2567 จำแนกตามกระทรวงได้ดังนี้

1.งบฯกลาง 11 รายการ 603,265.0 ล้านบาท

2.สำนักนายกรัฐมนตรี 34,553.5 ล้านบาท

3.กระทรวงกลาโหม 198,320.4 ล้านบาท

4.กระทรวงการคลัง 327,155.1 ล้านบาท

5.กระทรวงการต่างประเทศ 9,009.8 ล้านบาท

6.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,591.3 ล้านบาท

7.กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 25,327.9 ล้านบาท

8.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 127,546.6 ล้านบาท

9.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 118,596.1 ล้านบาท

10.กระทรวงคมนาคม 183,653.0 ล้านบาท

11.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 8,827.8 ล้านบาท

12.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33,231.0

13.กระทรวงพลังงาน 2,834.6 ล้านบาท

14.กระทรวงพาณิชย์ 6,822.0 ล้านบาท

15.กระทรวงมหาดไทย 353,127.5 ล้านบาท

16.กระทรวงยุติธรรม 25,987.6 ล้านบาท

17.กระทรวงแรงงาน 61,658.3 ล้านบาท

18.กระทรวงวัฒนธรรม 7,016.7 ล้านบาท

19.กระทรวงศึกษาธิการ 328,384.7 ล้านบาท

20.กระทรวงสาธารณสุข 165,726.2 ล้านบาท

21.กระทรวงอุตสาหกรรม 4,559.7 ล้านบาท

22.ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 127,536.2 ล้านบาท

23.กระทรวงการต่างประเทศ 9,009.8 ล้านบาท

24.สภากาชาดไทย 8,867.5

25.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 8,827.8 ล้านบาท

26.ส่วนราชการในพระองค์ 8,478.4 ล้านบาท

27.หน่วยงานของรัฐสภา 7,515.3 ล้านบาท

28.กระทรวงวัฒนธรรม 7,016.7 ล้านบาท

29.กระทรวงพาณิชย์ 6,822.0 ล้านบาท

30.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,591.3 ล้านบาท

31.กระทรวงอุตสาหกรรม 4,559.7 ล้านบาท

32.กระทรวงพลังงาน 2,834.6 ล้านบาท

33.หน่วยงานอื่นของรัฐ 600.3 ล้านบาท