ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง เรืองไกร รัฐบาลแถลงนโยบายไม่แจงรายได้

ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง “เรืองไกร” หลังยื่นคำร้องเอาผิดรัฐบาล แถลงนโยบายไม่ชี้แจงแหล่งที่มารายได้ดำเนินนโยบาย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 256 องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมปรึกษาคดีกรณีที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยผู้ถูกร้องต่อรัฐสภา มิได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย

เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 ละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพของผู้ร้องในการได้รับทราบ และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 41 (1) การแถลงนโยบายดังกล่าวใช้บังคับมิได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเป็นการใช้อำนาจ ในทางการเมืองของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นองค์กรฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับรัฐสภา อันอยู่ในความหมายของการกระทำของรัฐบาล ประกอบกับผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงอันเกิด จากการกระทำของผู้ถูกร้อง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเรืองไกร ได้ยื่นเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยนายเรืองไกร ระบุเหตุผลในการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 3 เหตุผลว่า

1.การแถลงนโยบายของนายกฯเศรษฐา ต่อรัฐสภา ที่มิได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายนั้น เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 162

2.การแถลงนโยบายดังกล่าว ทำให้ตนถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 41(1)


และ 3.การแถลงนโยบายดังกล่าว เป็นอันใช้บังคับมิได้ ได้ ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง