เปิดวาระ ครม.สัญจร ระนอง ชง 20 โครงการ วงเงิน 797 ล้านบาท

ครม.สัญจร-ระนอง 23 ก.พ.67

ครม.ระนอง เตรียมชง 20 โครงการพัฒนาจังหวัดฝั่งอันดามัน ของบ 797 ล้านบาท จ่ออนุมัติการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน

วันที่ 23 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จ.ระนอง โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธาน มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐเฉพาะกิจเพื่อจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมว่าด้วยการต่อต้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชญากรรม

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 27 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ยังมีวาระการประชุมที่เป็นข้อเสนอจากที่ประชุมบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ร่วมกับผู้ว่าราชการ 6 จังหวัดและภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ (กรอ.อันดามัน) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบนำเสนอโครงการที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันทีใน 1 ปี หรือ ควิกวิน รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ รวมวงเงิน 797 ล้านบาท

แบ่งเป็น โครงการของภาครัฐ 13 โครงการ วงเงิน 350 ล้านบาท และของภาคเอกชน 7 โครงการ วงเงิน 447 ล้านบาท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) วันที่ 23 ม.ค. 2567 พิจารณาและมอบหมายสำนักงบประมาณจัดสรรวงเงินให้ต่อไป

สำหรับโครงการ 7 โครงการ ของภาคเอกชนที่ผ่านความเห็นชอบของ กรอ. คือ

1.โครงการปรับปรุง เกาะยาวจังหวัดพังงาจังหวัดพังงางบฯ 55 ล้านบาท

2. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนนาเกาะ-บางโจตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตวงเงิน 10.8 ล้านบาท

3.โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดกระบี่วงเงิน 70 ล้านบาท

4.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายากจังหวัดตรังระยะสองวงเงิน 45 ล้านบาท

5.โครงการท่าเรือมาเนาะห์+ช่องหลาด เกาะยาวใหญ่น้อย เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาวงเงิน 175 ล้านบาท

6.โครงการปรับปรุงท่าเรือระนอง-เกาะสองเพื่อการท่องเที่ยวและสัญจรตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองวงเงิน 70.5 ล้านบาท

7.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนจังหวัดสตูลวงเงิน 20.789 ล้านบาทรวมเจ็ดโครงการวงเงิน 447.09 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่าโครงการทั้งหมดจะมีการนำเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ที่มีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาในวันที่ 22 มกราคม 2567 นี้ ก่อนนำเสนอเข้า ครม.สัญจร ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 มีทั้งสิ้น 21 โครงการ วงเงินรวมกว่า 616.9 ล้านบาท แยกเป็นจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังนี้

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งหมด 4 โครงการ วงเงินรวม 134.55 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.โครงการผนึกกำลังผู้ประกอบการทางการค้ากับเศรษฐกิจท่องเที่ยวอันดามันเชิงสร้างสรรค์ 25.3 ล้านบาท

2.โครงการมารีน่าชุมชน ยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเรือท่องเที่ยวชุมชนทะเลอันดามัน 16.8 ล้านบาท

3.โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 35.9 ล้านบาท ทั้งการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ของฝากจากชุมชน บนพื้นฐานศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และเสริมสร้างศักยภาพ “ช่างชุมชน” เพื่อคนชาวเล อยู่รอด ปลอดภัย และส่งเสริมการสร้างงานบนพื้นฐานความยั่งยืน

4.โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย เพื่อความมั่งคงทุกมิติ 56.5 ล้านบาท ทั้งเสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนเปราะบาง อยู่รอด ปลอดภัย อย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนครัวเรือนบ้านมั่นคง เพื่อคนทุกวัน

จังหวัดระนอง เสนอ 1 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท คือโครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค พร้อมปรับภูมิทัศน์ถนนจัดสรรพัฒนา ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

จังหวัดภูเก็ต เสนอ 8 โครงการ วงเงิน 212 ล้านบาท ประกอบด้วย

  1. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 40 ล้านบาท
  2. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. คลองบางใหญ่ (เฟส 2) (ภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต) 26.5 ล้านบาท
  3. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนนาเกาะ-บางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 10.8 ล้านบาท
  4. โครงการปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนทวีวงศ์และขอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 11.4 ล้านบาท
  5. โครงการปรับปรุงเส้นท่อถนนผังเมืองลาย ก ถนนนาโน, ถนนนาใน 2/1 และซอยแสนสบาย ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 10.7 ล้านบาท
  6. โครงการเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) เพื่อการท่องเที่ยว 30.5 ล้านบาท
  7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเมืองภูเก็ต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 36.9 ล้านบาท
  8. โครงการ Digital wallet ของเทศบาลเมืองป่าตอง 45 ล้านบาท

จังหวัดกระบี่เสนอ 1 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท คือโครงการเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ แยกเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประกอบห้องปฏิบัติการตรวจหัวใจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ และปรับปรุงห้องผ่าตัด และพื้นที่บริเวณห้องผ่าตัดโรงพยาบาลคลองท่อม

จังหวัดตรัง เสนอ 2 โครงการ วงเงิน 60 ล้านบาท ประกอบด้วย

  1. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือควนตุ้งกู บ้านควนตุ้งกู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 25 ล้านบาท
  2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นไฟฟ้ากิ่งคู่ เสาสูง 9 เมตร (กะปางห้วยนาง, ห้วยนาง-ต้นม่วง, นาวง-ห้วยยอด) 35 ล้านบาท

จังหวัดพังงา เสนอ 2 โครงการ วงเงิน 52.2 ล้านบาท ประกอบด้วย

  1. โครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะจังหวัดพังงา (Phang Nga Smart Piers) 45 ล้านบาท
  2. โครงการติดตั้งระบบดับเพลิง (Fire Pump) พร้อมระบบท่อน้ำดับเพลิงและตู้อุปกรณ์ดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี 7.5 ล้านบาท

จังหวัดสตูล เสนอ 3 โครงการ วงเงิน 57.8 ล้านบาท ประกอบด้วย

  1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง 19.9 ล้านบาท
  2. โครงการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำบริเวณอ่าวประมง เกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 12.9 ล้านบาท
  3. โครงการถนนบนคันคลองส่งน้ำ LMC ฝายดุสน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 25 ล้านบาท