กกต.คลอด ระเบียบ-ประกาศ 9 ฉบับ รวด จ่อเลือกตั้ง คุมหาเสียงออฟไลน์ – ออนไลน์ ผู้สมัครใช้งบไม่เกินคนละ 1.5 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็ปไซด์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส. จำนวน 6 ฉบับประกอบด้วย 1. ระเบียบกกต.ว่าด้วยการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 2561  ซึ่งมีจำนวน 18 ข้อ โดยเนื้อหาของระเบียบได้กำหนดวิธีการหาเสียงการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใด แล้วแต่กรณีสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองหรือมอบ หรือว่าจ้างบุคคล หรือนิติบุคคล ดำเนินการแทนได้ด้วยวิธีการเว็ปไซด์โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล SMS และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท โดยการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียง รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวให้ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดทราบนับตั้งแต่วันสมัครรับเลือกตั้งเป็นต้นไป หรือก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีพรรคการเมืองให้แจ้งวิธีการ หาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียง รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวให้เลขาธิการทราบตั้งแต่วันรับเลือกตั้งเป็นต้นไป หรือก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

  1. ระเบียบกกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งส.ส. 2561 ซึ่งมีจำนวน 16 ข้อ โดยเนื้อหาได้กำหนดการจัดเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศสำหรับพรรคการเมือง ให้พรรคการเมืองที่จัดประชันนโยบายการบริหารประเทศแจ้งความประสงค์ต่อเลขาธิการ กกต. นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ให้เลขาธิการกกต. จัดให้มีเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศสำหรับพรรคการเมืองดังนี้ กลุ่มที่ 1 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครตั้งแต่ 300 – 350 เขตเลือกตั้ง กลุ่มที่ 2. พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครตั้งแต่ 200-299 เขตเลือกตั้ง กลุ่มที่ 3.พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครน้อยกว่า 200 เขต และในการจัดเวทีประชันนโยบายให้หัวหน้าพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมือง หรือบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประชันนโยบายบริหารประเทศ

3.ระเบียบกกต.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการจำนวน 12 ข้อ

  1. ระเบียบกกต.ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับ และรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส. 2561 ซึ่งมีจำนวน 17 ข้อ

5.ระเบียบกกต. ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 2561 ซึ่งมีจำนวน 12 ข้อ

6.ระเบียบกกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส. 2561 ซึ่งมีจำนวน 12 ข้อ

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส.จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ประกาศกกต.เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส. ซึ่งมีจำนวน 8 ข้อ  ซึ่งเนื้อหากำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ส่วนพรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ไม่เกิน 35 ล้านบาท กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใดก่อนประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. แบบแบ่งเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ โดยกรณีเขตเลือกตั้งใดที่ต้องรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตใหม่ให้ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายไม่เกิน 7.5 แสนบาท ส่วนกรณีเขตเลือกตั้งใดที่ไม่ต้องรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ให้ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายไม่เกิน 5 แสนบาท อีกทั้งกรณีที่มีการประกาศผลเลือกตั้งแล้วและมีเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตแต่ละคน ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

2.ประกาศกกต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. 2561 โดยมีจำนวน 11 ข้อ และ 3.ประกาศกกต.เรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายเลือกตั้งส.ส. 2561 มีจำนวน 13 ข้อ ทั้งนี้ประกาศ และระเบียบดังกล่าวรวมทั้งหมดมี 9 ฉบับ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ

 

Previous articleราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น หนุนหุ้นไทยปิดบวก 9.41 จุด
Next articleเงินดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าต่อเนื่อง ตลาดคาดเฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้