โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “พชร ยุติธรรมดำรง” ประธานคณะกรรมการอัยการ คนใหม่

ราชกิจจา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอัยการ ระบุว่า 

ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ (ประธาน ก.อ.) ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 เม.ย. 2562 นั้น เนื่องจากนายอรรถพล ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ดำเนินการเลือกประธาน ก.อ. ตามมาตรา 18 (1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏว่า นายพชร ยุติธรรมดำรง ได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ. จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ตามมาตรา 21 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพชร เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2564

 


อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ