“บุญสร้าง” ลงนามปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ ส่งถึง “บิ๊กตู่” แล้ว เลิกอำนาจตั้งผบ.ตร.

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่รัฐสภา นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ที่มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการฯได้พิจารณาถึงข้อเสนอที่จะต้องส่งให้รัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารบุคคล โดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ซึ่งรัฐบาลต้องการได้เรื่องนี้ภายในสิ้นปี 2560 วันนี้จึงเป็นการพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับการเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ…. และขณะนี้ พล.อ.บุญสร้าง ได้ลงนามในหนังสือเสนอให้รัฐบาลแล้ว เช่นการปรับปรุงโครงสร้างอำนาจคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ให้เป็นองค์กรกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ตำรวจ และยกเลิกอำนาจการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ส่วนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ให้เป็นองค์กรกำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล และตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือก ผบ.ตร.ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภารกิจของตำรวจ

นายมานิจกล่าวต่อว่า สำหรับโครงสร้างของ ก.ต.ช. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ และมีปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ขณะที่ผบ.ตร.เป็นกรรมการ และเลขานุการ ส่วนโครงสร้าง ก.ตร. ประกอบด้วย ผบ.ตร. เป็นประธานกรรมการ และมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผบ.ตร. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจเข้ามาเป็นกรรมการในการพิจารณาตำแหน่งผบ.ตร.ก่อนนำเสนอให้กับนายกรัฐมนตรี

 

ที่มา : มติชนออนไลน์