สภาผ่านร่าง พ.ร.บ. #สมรสเท่าเทียม วาระแรก

รับหลักการร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม
ภาพจาก มติชน
มติสภา รับหลักการร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ฉบับก้าวไกล เห็นด้วย 210 เสียง ไม่เห็นด้วย 180 เสียง

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่รัฐสภา ความคืบหน้าการประชุมสภาวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … หรือ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่ ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ

ล่าสุดที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ฉบับพรรคก้าวไกล

โดยการลงมติในวาระที่ 1 วาระรับหลักการ มีผลการลงมติดังนี้

  • มีผู้เห็นด้วย 210 เสียง
  • ไม่เห็นด้วย 180 เสียง
  • ไม่ลงคะแนนเสียง 4
  • งดออกเสียง 4

จากจำนวนผู้ลงมติ 406 เสียง

รับหลักการร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม
ภาพจาก มติชน