ศาลสั่งภรรยา-ทายาท “สมัคร สุนทรเวช” ชดใช้ 587 ล้าน คดีรถดับเพลิง

ศาลปกครอง สมัคร สุนทรเวช

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษา ภรรยา-ทายาท “สมัคร สุนทรเวช” อดีตผู้ว่าฯ กทม.ที่เสียชีวิตไปแล้ว จ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทน 587 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี คดีจัดซื้อรถเรือดับเพลิง หลังถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษา ดคีหมายเลขดำที่ อ.628/2557 หมายเลขแดงที่ อ.365/2565 ระหว่างกรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช ภรรยานายสมัคร สุนทรเวช ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. นางกาญจนากร ไชยลาภ และนางกานดาภา มุ่งถิ่น ทายาทมรดกของนายสมัคร อดีตผู้ว่าฯ กทม. เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นผู้รับมรดกของนายสมัครที่เสียชีวิตแล้ว ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย

เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ตามที่ผู้ฟ้อง (กทม.) คดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 1843/2553 หมายเลขแดงที่ 672/2557

คดีนี้สืบเนื่องจากที่นายสมัคร กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถเรือดับเพลิง หลัง ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดว่า ร่วมกันกับบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จํากัด ประเทศออสเตรีย กำหนดราคาซื้อขายให้สูงเกินจริง

ศาลสั่ง ชดใช้ 587 ล้าน พร้อมดอกเบี้ย

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในฐานะทายาทนายสมัคร ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน 587,580,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 587,580,000 บาท

นับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา 7 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จโดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

หากคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องบริษัทสไตเออร์ฯ ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขาย เรียกทรัพย์คืน ตามคดีหมายเลขดำที่ กค.155/2552 โดยศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม หรือคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของ ICC มีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้คู่กรณีตกลงกันด้วยดี

ทำให้ค่าความเสียหายลดลงเพียงใด ก็ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีเพียงไม่เกินทรัพย์มรดกของนายสมัคร ที่ตกทอดแก่ตน และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนของการชนะคดีในชั้นศาลปกครองชั้นต้นและในชั้นศาลปกครองสูงสุดแก่ผู้ฟ้องคดี

เปิดบัญชีทรัพย์สิน “สมัคร-ภรรยา”

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของนายสมัคร หลังพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชาชน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 จากกรณีที่จัดรายการชิมไปบ่นไป

มีทรัพย์สิน 9,394,978 บาท ได้แก่ เงินฝากในบัญชีธนาคาร 1,584,353 บาท ที่ดิน 3,510,625 บาท ยานพาหนะ 4,300,000 บาท แต่ไม่มีหนี้สิน และมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 312,207 บาทเมื่อเทียบกับช่วงเข้ารับตำแหน่งฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

ขณะที่คุณหญิงสุรัตน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 16,788,817 บาท และมีหนี้สิน 6,917,514 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 9,871,303 บาท ซึ่งมีทรัพย์สินลดลง 602,570 บาท และมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 717,577 บาทเมื่อเทียบกับช่วงที่นายสมัครเข้ารับตำแหน่งฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551