เปิดดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอสังหาฯ ไตรมาส 1/67 คาดอีก 6 เดือนแนวโน้มดีขึ้น

เปิดดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอสังหาฯ ไตรมาส 1/67 คาดอีก 6 เดือนแนวโน้มดีขึ้น

เปิดดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1/2567 โดยการสำรวจดังกล่าว เป็นการสำรวจก่อนการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ พบว่าผู้ประกอบการยังกังวลด้วยปัจจัยหลายอย่าง ถึงแม้ดัชนีมีการเพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่าระดับ 50 และถือเป็นค่าดัชนีต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ต่อเนื่องถึง 5 ไตรมาส

วันที่ 11 เมษายน 2567 ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า “ในช่วงปี 2566 และไตรมาส 1 ปี 2567 ที่ระดับ 48.3 เริ่มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ภาพรวมผู้ประกอบการมีระดับความเชื่อมั่นต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 50 ต่อเนื่องมา 5 ไตรมาส โดยเป็นการขาดความเชื่อมั่นด้านยอดขาย ผลประกอบการ และต้นทุนการดำเนินงาน”

ผู้ประกอบการยังกังวล

จากสาเหตุที่ผู้ประกอบการยังคงมีความกังวลในหลายด้าน ประกอบด้วย ด้านการลงทุนอยู่ในระดับ 48.6 ด้านยอดขายอยู่ในระดับ 45.9 ด้านผลประกอบการอยู่ในระดับ 43.5 และด้านต้นทุนการประกอบการอยู่ในระดับ 40.3 จนเป็นผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 แต่ผู้ประกอบการยังคงมีความเชื่อมั่นด้านการเปิดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่ ที่อยู่ในระดับ 59.0 และด้านการจ้างงานที่อยู่ในระดับ 52.4

เมื่อจำแนกความเชื่อมั่นตามกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันของผู้ประกอบการกลุ่มบริษัทมหาชน ในไตรมาส 1/2567 มีค่าดัชนีเท่ากับ 52.5 มากกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่มีค่าดัชนีระดับ 48.1 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่มนี้เริ่มกลับมีความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อธุรกิจในภาวะปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านการเปิดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 65.0 (จากระดับ 56.3) การลงทุนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 55.0 (จากระดับ 54.2) การจ้างงานเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 55.0 (จากระดับ 52.1) และด้านยอดขายที่เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 52.5 (จากระดับ 45.8) ยกเว้นด้านต้นทุนการประกอบการลดลงไปอยู่ระดับ 40.0 (จากระดับ 43.8)

ขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่มบริษัทจำกัด ไตรมาส 1/2567 มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นที่ระดับ 41.9 ลดลงจากไตรมาสก่อนที่อยู่ระดับ 46.8 ซึ่งยังคงต่ำกว่าค่ากลาง แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่มนี้ ยังคงมีความเชื่อมั่นในระดับต่ำต่อธุรกิจในไตรมาส 1 เนื่องจากมีปัจจัยลบต่าง ๆ หลายด้าน สะท้อนจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ลดลงเกือบทุกด้าน

Advertisment

โดยด้านยอดขายลดลงไปอยู่ระดับ 35.9 จาก (จากระดับ 44.1) ด้านผลประกอบการลดลงไปอยู่ระดับ 37.5 (จากระดับ 50.0) ด้านการลงทุนลดลงไปอยู่ระดับ 39.1 (จากระดับ 45.6) และด้านการเปิดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่ที่ปรับลดลงไปอยู่ระดับ 50.0 (จากระดับ 54.4) ยกเว้นด้านต้นทุนการประกอบการเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 40.6 (จากระดับ 38.2)

คาดการณ์ความเชื่อมั่นอีก 6 เดือนข้างหน้า

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ คาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ภาพรวมอีก 6 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 57.3 จำแนกกลุ่มผู้ประกอบการ ตามประเภทบริษัท พบว่า กลุ่มบริษัทมหาชน มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับระดับ 60.0 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 63.1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ลดลงเล็กน้อย

หากพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีระดับความเชื่อมั่นสูงขึ้นกว่าไตรมาสก่อนคือ การเปิดตัวโครงการใหม่หรือเฟสใหม่ เพิ่มขึ้นเป็นระดับ 77.5 (จากระดับ 70.8) ด้านที่มีระดับความเชื่อมั่นลดลง ประกอบด้วย ด้านยอดขายลดลงอยู่ที่ระดับ 70.0 (จากระดับ 70.8) ด้านผลประกอบการลดลงอยู่ที่ระดับ 62.5 (จากระดับ 68.2) ด้านการลงทุนลดลงอยู่ที่ระดับ 60.0 (จากระดับ 70.8) ด้านการจ้างงานลดลงอยู่ที่ระดับ 52.5 (จากระดับ 56.3) และต้นทุนการประกอบการลดลงอยู่ที่ระดับ 37.5 (จากระดับ 41.7)

ขณะที่ผู้ประกอบการ กลุ่มบริษัทจำกัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 53.1 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 55.4 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่มนี้ก็ยังมีความเชื่อมั่นแต่ลดลงเล็กน้อย หากพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับความเชื่อมั่นสูงขึ้นกว่าไตรมาสก่อน

Advertisment

ประกอบด้วย ด้านการลงทุนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 60.9 (จากระดับ 60.3) ด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 56.3 (จากระดับ 55.9) ด้านที่มีระดับความเชื่อมั่นลดลง ประกอบด้วย ด้านยอดขาย ลดลงอยู่ที่ระดับ 60.9 (จากระดับ 64.7) ด้านผลประกอบการลดลงอยู่ที่ระดับ 56.3 (จากระดับ 60.3) การเปิดตัวโครงการใหม่และ/หรือเฟสใหม่ ลดลงอยู่ที่ระดับ 54.7 (จากระดับ 60.3) และด้านต้นทุนการประกอบการ (ผกผัน) ลดลงอยู่ที่ระดับ 29.7 (จากระดับ 30.9)

ดร.วิชัยกล่าวว่า “เนื่องจากรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ไตรมาส 1/2567 ศูนย์ข้อมูล ทำการสำรวจก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันวันที่ 9 เมษายน 2567 จึงเป็นการสะท้อนความคิดและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในช่วงก่อนหน้าที่รัฐบาลจะออกมาตรการดังกล่าว

จะเห็นได้ว่า มาตรการที่ออกมาครอบคลุมทั้งด้านการขยายกรอบการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าจดจำนองให้เหลือประเภทละ 0.01% ที่ครอบคลุมไปถึงบ้านระดับราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท และการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในทุกด้านให้ผู้ประกอบการได้มากขึ้นในไตรมาสที่เหลืออีก 3 ไตรมาส ของปี 2567 ทั้งด้านการลงทุน การพัฒนาโครงการใหม่ ยอดขาย และผลประกอบการโดยรวมอย่างแน่นอน”