ขสมก.จี้ ช.ทวี เร่งติดตั้ง E-ticket เสร็จงวดแรก 350 คันภายใน พ.ย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ชี้แจงตามที่ นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ระบุ บมจ.ช ทวี ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ E-ticket บนรถโดยสารธรรมดาไม่เป็นไปตามสัญญาว่า ตามสัญญาจะต้องส่งมอบงานงวดที่ 1 ในวันที่ 13 ต.ค.60 จำนวน 100 คัน แต่เมื่อ ขสมก.ทำการทดสอบ พบว่าสามารถใช้งานได้เพียง 57 คัน เนื่องจากบริษัทมีปัญหาในเรื่องการเชื่อมต่อระบบสัญญาณและข้อมูล ซึ่งในเรื่องนี้บริษัทได้หาแนวทางแก้ไขแล้วคาดว่าภายในเดือน พ.ย.60 รถโดยสารจะใช้งานได้ประมาณ 350 คัน

และตามสัญญา บริษัทจะต้องส่งมอบงานงวดที่ 2 ในวันที่ 12 ธ.ค.60 โดยมียอดรถเพิ่มขึ้นอีก 700 คัน รวมเป็น 800 คัน แต่เนื่องจากนโยบายรัฐบาล ได้ยกเลิกโครงการรถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชน จำนวน 800 คัน ในวันที่ 1 พ.ย.60 ขสมก.จึงตกลงกับบริษัทฯให้ทำการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรบนรถโดยสารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค.60 หากไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จบริษัทจะนำอุปกรณ์มือถือ Mobile Phone มาให้ ขสมก.ใช้แทนเป็นการชั่วคราว และบริษัทตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าโดยสาร กรณีผู้โดยสารที่นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้กับอุปกรณ์มือถือ Mobile Phone ตามจำนวนที่ใช้บริการจริง หากบริษัทไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์มือถือ Mobile Phone มาใช้แทนชั่วคราวได้ ขสมก.และบริษัทตกลงให้พนักงานเก็บค่าโดยสาร ฉีกบัตรรถให้กับผู้โดยสารที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลักฐานการใช้บริการ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบกับผู้โดยสารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ส่วนในการใช้อุปกรณ์มือถือ Mobile Phone หรือการให้พนักงานเก็บค่าโดยสารฉีกบัตรรถให้กับผู้โดยสารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นหลักฐานการใช้บริการนั้น เจ้าหน้าที่บัญชีค่าโดยสารจะมีการตรวจสอบจำนวนผู้โดยสารที่ใช้อุปกรณ์มือถือ Mobile Phone หรือบัตรรถ เพื่อรวบรวมใช้เป็นข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน เช่นเดียวกับการจำหน่ายตั๋วม้วนตามปกติ

ทั้งนี้ ขสมก.ได้ส่งร่างสัญญาพร้อม TOR ให้อัยการตรวจสอบ ซึ่งใน TOR มีข้อสงวนสิทธิ์ไว้ว่า ความเห็นของอัยการเป็นที่สิ้นสุด ดังนั้น ขสมก.จึงปฏิบัติตามความเห็นของอัยการสูงสุด ทั้งนี้ ขสมก.จะดำเนินการตามสัญญาอย่างเคร่งครัด หาก ช.ทวี ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ขสมก.จะดำเนินการปรับบริษัทตามเงื่อนไขสัญญาต่อไป