งดเดินเรือโดยสาร 3 ทุ่มถึงตี 4 ใน 10 จังหวัดเคอร์ฟิว

“กรมเจ้าท่า” ออกกฎคุมคมนาคมทางน้ำ ช่วง 21.00-4.00 น. งดให้บริการ เลี่ยงเรือแอร์ ปรับลดเที่ยววิ่งนอกชั่วโมงเร่งด่วน เริ่ม 12 ก.ค.นี้

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมเจ้าท่า (จท.) ออกประกาศเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลงนามโดยนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ความว่า

ปัจจุบันปรากฎว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าทั้งในระดับโลก ประเทศเพื่อนบ้านและในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ศบค. มีมติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ให้จำกัดการเคลื่อนย้ายและการรวมกลุ่มของบุคคลขั้นสูงสุด รวมทั้งกำหนดเวลาการออกนอกเคหสถาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 มาตรา 17 มาตรา 38 มาตรา 46 ทวิ มาตรา 132 มาตรา 159 มาตรา 170 มาตรา 173 มาตรา 235 มาตรา 237 มาตรา 238 และมาตรา 291 แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม 2477 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือผู้ประกอบการท่าเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ และผู้โดยสาร เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ดังต่อไปนี้

1.ประกาศฉบับใดขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้บังคับ

2.ให้ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่าที่ 106/2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

10 จังหวัดคุมสูงสุด ลดเที่ยวเรือ เว้นชั่วโมงเร่งด่วน

3. ให้ยกเลิกข้อ 2(1) ของประกาศกรมเจ้าท่าที่ 75/2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 เมษายน 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) ให้พิจารณาปรับลดจำนวนเที่ยวการเดินเรือในการให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา) รวม 10 จังหวัด เท่าที่สามารถจะทำได้

เว้นแต่ในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและตอนเย็นขี่งมีประชาชนเดินทางไปทำงานและกลับจากที่ทำงานให้พิจารณาเพิ่มจำนวนเที่ยวการเดินเรือตามความจำเป็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)”

เลี่ยงใช้เรือแอร์

4. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6) ของข้อ 2 ของประกาศกรมเจ้าท่าที่ 75/2564“ให้หลีกเลี่ยงการใช้เรือโดยสารปรับอากาศและเรือโดยสารที่เป็นระบบปิดสำหรับรับส่งผู้โดยสาร กรณีมีความจำเป็นต้องใช้เรือโดยสารปรับอากาศและเรือโดยสารระบบปิดต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม มีระบบและวิธีการและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เครื่องปรับอากาศ ประตูทางเข้าออก ที่นั่ง และพื้นที่ภายในเรืออย่างสม่ำเสมอ”

10 จังหวัด ช่วง 21.00-4.00 น. งดให้บริการ

5. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 ของประกาศกรมเจ้าท่าที่ 75/2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้

“ข้อ 6 สำหรับเรือโดยสารที่ให้บริการในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และในจังหวัดในส่วนภูมิภาค ขอให้ผู้ประกอบการเรือ เจ้าของเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ งดการให้บริการในช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00-4.00 น.”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาสเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ