ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและความรู้ด้านตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและความรู้ด้านตลาดทุน โดยร่วมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงแนวทางการเรียนรู้และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งเสริมการสร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคม

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ซึ่งภารกิจสำคัญส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือการส่งเสริมความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการเงินการลงทุนและความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ อันเป็นพื้นฐานต่อการเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับทุกอุตสาหกรรม และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและความรู้ด้านตลาดทุนกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดย MOU ครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุนและความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนำองค์ความรู้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ผสานเข้ากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และส่งต่อองค์ความรู้ไปยังนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม” ดร. ภากร กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีพันธกิจหลักคือ การเป็น Practice-University ที่ให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาเชิงปฏิบัติการ ทั้งทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถใช้นวัตกรรมและดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ หรือที่เรียกว่า IDE (Innovation Driven Entrepreneurship) โดยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุน รวมถึงด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ให้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญผ่านองค์ความรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ (The NEXT Gen) ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี การเชื่อมโยงหลักสูตร AISA เข้ากับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต aMBA (Analyst MBA) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เพื่อสร้างบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งร่วมออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปฎิบัติการเทรดหุ้น ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้และการสัมผัสประสบการณ์จริง

“นอกจากนี้ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันโลกธุรกิจยุคปัจจุบันและรองรับอนาคต ด้วยความร่วมมือจากองค์กรภาคธุรกิจเครือข่ายหอการค้าไทย ที่มีมากกว่า 100,000 องค์กร กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้าไทย (YEC) เพื่อตอกย้ำการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นอีกก้าวของการทำงานที่จะเร่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมุ่งสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคธุรกิจและตลาดทุนไทย” รศ. ดร. ธนวรรธน์กล่าวเสริม

Advertisment

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน มีนิสิตนักศึกษาที่ได้รับความรู้ด้านการเงินการลงทุนแล้วกว่า 400,000 คน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อาทิ มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) 128 จุด ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center หรือ SET IC) 7 แห่ง กิจกรรม SET @ Campus การอบรม รวมถึงการนำความรู้ด้านตลาดทุนเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney