“การเคหะแห่งชาติ” เปิดโปรโมชั่น “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ปี 2565

“การเคหะแห่งชาติ” เปิดโปรโมชั่น “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ปี 2565 ดอกเบี้ย 4 ปีแรก เพียง 1.5% ช่วยผู้มีรายได้น้อย-กลุ่มเปราะบาง เป็นเจ้าของบ้านการเคหะแห่งชาติ ได้ง่ายขึ้น

การเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยและปานกลางทั่วประเทศ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะการปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระลอกใหม่จากสายพันธุ์โอมิครอน ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในปัจจุบัน ซึ่งอาจสร้างผลกระทบครั้งใหม่ต่อรายได้และการประกอบอาชีพของประชาชน และส่งผลต่อผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเป็นของตนเอง

ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติ มี “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เป็น “เครื่องมือทางการเงิน” ที่สำคัญในการช่วยลูกค้าที่ซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติ แต่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สามารถขอสินเชื่อผ่านโครงการดังกล่าว โดยจะมีคณะกรรมการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย (คบส.) ของการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาให้สินเชื่อกับลูกค้า ซึ่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและยกระดับโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้เป็นกองทุนที่อยู่อาศัยแห่งชาติ เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้น

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย (คบส.) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปีงบประมาณ 2565 (มกราคม – กันยายน 2565) ดังนี้ 1. ลูกค้าทั่วไป ปีที่ 1-4 อัตราดอกเบี้ย 1.5% ปีที่ 5-7 อัตราดอกเบี้ย 2.5% ปีที่ 8-40 อัตราดอกเบี้ย 3.75% สำหรับกลุ่มเปราะบาง ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ย 1.5% ปีที่ 6-7 อัตราดอกเบี้ย 2.5% ปีที่ 8-40 อัตราดอกเบี้ย 3.75% โดยระยะเวลาการทำสัญญาเช่าซื้อ 40 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้เช่าซื้อ ไม่เกิน 70 ปี และมีค่าดำเนินการจำนวน 455 บาท/หน่วย/เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ในเรื่องการขอสินเชื่อ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติ ได้มีการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในการเช่าซื้อโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ “ปัญหา” ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อได้อย่างตรงจุด

สำหรับปี 2565 การเคหะแห่งชาติ ได้เปิดตัวอัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป 4 ปีแรก เพียง 1.5% และกลุ่มเปราะบางขยายเป็น 5 ปีแรก เพียง 1.5% เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเป็นเจ้าของโครงการบ้านการเคหะแห่งชาติได้ง่ายขึ้น ในสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้การเคหะแห่งชาติ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น ซึ่งอุปสรรคที่สำคัญส่วนใหญ่คือ การเข้าไม่ถึงสินเชื่อของสถาบันการเงิน โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จึงมุ่งมั่นเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาและตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มนี้โดยเฉพาะ พร้อมสร้างความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการเคหะแห่งชาติ” นายทวีพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ