ศาสตร์แห่งแผ่นดินสร้างวิถีสู่อนาคตชาวนาไทย

นายวีรพล เจริญพานิช ผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจครอปซายน์ ประเทศไทย กัมพูชา พม่า บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชและชุดความปลอดภัย ให้แก่ นายสมัย สังวิเศษ ที่ปรึกษากลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.กาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แบนท์ คริสเตียนเซน ที่ปรึกษาฝ่ายอาหารและการเกษตร ไทย-เวียดนาม-อินโดนีเซีย สถานเอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นายวิเศษ คำไชโย ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ Better Farms, Better Lives 2.0 โดยความร่วมมือของ ไบเออร์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์นาแปลงข้าวใหญ่ บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อเร็วๆ นี้