กปน. จัดโครงการ “บ้านประหยัดน้ำ กับการประปานครหลวง” สร้างแรงจูงใจในการ “เลือกซื้อ-เปลี่ยนมาใช้-บอกต่อ”

วันนี้ (วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565) ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บ้านประหยัดน้ำ กับการประปานครหลวง” เพื่อให้ประชาชนรับรู้หลักการและวิธีเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประหยัดน้ำของ กปน. ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ กรรมการ กปน. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการ กปน. นายสมพจน์ ธรรมรัตนพฤกษ์ Vice President บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่จัดหาน้ำดิบธรรมชาติมาผลิตเป็นน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กปน. จึงได้จัดโครงการ “บ้านประหยัดน้ำ กับการประปานครหลวง” เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ โดยผนึกกำลังกับผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด ให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. ในการช่วยประหยัดการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน ลดอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย / ต่อคน / ต่อวัน (Per Capita) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน

ด้าน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. กล่าวเสริมว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์ร่วมกับชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สร้างแรงจูงใจในการ “เลือกซื้อ-เปลี่ยนมาใช้-บอกต่อ” อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน. โดยตั้งแต่ปลายปี 2564 ที่ผ่านมา กปน. ประสานความร่วมมือกับบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานแรก และจะขยายผลไปยังผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ อีก เช่น บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) การเคหะแห่งชาติ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และขยายผลเป็นวงกว้างจากครอบครัว ชุมชน สังคม ไปจนถึงระดับชาติทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน. การจัดนิทรรศการบ้านประหยัดน้ำจากบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และกิจกรรมเสวนากับคุณดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ ดาราและพิธีกรชื่อดัง ในหัวข้อ “บ้านกับการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ” และมีการถ่ายทอดสดงานในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย