สมเด็จพระราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทย-มีพระราชดำรัสสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง

วันนี้ (วันที่ 1 สิงหาคม 2562) เวลา 16.25 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเครือข่ายองค์กรสตรีทั่วประเทศ เฝ้าฯรับเสด็จ

การจัดงานวันสตรีไทยครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์บนเวที จากนั้นนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือวันสตรีไทย ประจำปี 2562 นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทน คณะกรรมการจัดงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก จำนวน 15 ราย

จากนั้นประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของวันสตรีไทย นายจุติ ไกรฤกษ์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานคณะกรรมการตัดสินและสรรหาสตรีไทยดีเด่น กราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคลต่าง ๆ ดังนี้ ผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 100 ราย สตรีไทยดีเด่น เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 150 ราย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลเบิกเยาวสตรีไทยดีเด่นเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 25 ราย พระราชทานเข็มที่ระลึก และเกียรติบัตร ตามลำดับ

จากนั้น ขบวนอัญเชิญเทียน “วันสตรีไทย ประจำปี 2562” เคลื่อนเข้าสู่ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม นางวันดีทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับเทียนชนวน และทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนชัย เปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2562” นางวันดีกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทย

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดำรัสว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกมีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานวันสตรีไทย ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้

ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี

ขอให้ทุกท่าน ณ ที่นี้ โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เหมือนดังที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดของการจัดงานในปีนี้ คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งและแอบกล่าวตามในใจอยู่ในที ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัวและจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป

Advertisement

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จงปกป้อง คุ้มครอง ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ โดยทั่วกัน”

จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จไปยังบริเวณจัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ประกอบด้วย  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน

จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จไปยังบริเวณจัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน

เมื่อแล้วเสร็จพิธี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต