โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ 38 นาย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

โปรดเกล้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ จำนวน 38 นาย

วันที่ 16 มิถุนายน เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้ง “นายทหารราชองครักษ์” จำนวน 38 นาย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในหน้าที่ “นายทหารราชองครักษ์”

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ สนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 38 นาย ดังนี้

อ่านประกาศฉบับเต็ม