กองทุนประกันสังคม คว้ารางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ด้านพัฒนาดีเด่นปี 2566

ประกันสังคมรับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น

สำนักงานประกันสังคมได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ด้าน “การพัฒนาดีเด่น” ประจำปี 2566 จากเวที TOP FUND AWARD

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานประกันสังคมได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นด้าน “การพัฒนาดีเด่น” ประจำปี 2566 จากเวที TOP FUND AWARD (TFA) โดยวันนี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมพิธีรับรางวัล ภายใต้งาน “ทุนหมุนเวียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน” ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พร้อมด้วยนางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม นางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

นายบุญสงค์เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ภายใต้คณะอนุกรรมการการตัดสินรางวัล ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ประจำปีบัญชี 2565 จำแนกเป็น 5 รางวัล ประกอบด้วย

1.รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น

2.รางวัลการพัฒนาดีเด่น

3.รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น

4.รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น

5.รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ

“สำหรับสำนักงานประกันสังคมได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นด้าน “การพัฒนาดีเด่น” ซึ่งได้รับการพิจารณาจากการที่กองทุนประกันสังคมมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามเป้าหมาย หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลคะแนนในภาพรวมที่มีคะแนนมากกว่า 4 คะแนน และมีผลต่างย้อนหลัง 2 ปีเป็นบวก โดยคะแนนการประเมินภาพรวมปี 2564 กองทุนประกันสังคมได้ 4.0796 คะแนน และในปี 2565 ได้ 4.2788 คะแนน”

“รางวัลที่สำนักงานประกันสังคมได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรของสำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ยกระดับการให้บริการที่ดีแก่นายจ้างและผู้ประกันตน รวมทั้งมีความพึงพอใจสูงสุด เพื่อรักษามาตรฐานการทำงาน พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนต่อไป” นายบุญสงค์กล่าว

ประกันสังคมรับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น