กระทรวงแรงงานมอบ 3 ล้าน ให้คนไทยที่ไปฝึกงานญี่ปุ่น

กระทรวงแรงงานมอบเงินให้แรงงานไทยที่ไปฝึกงานญี่ปุ่น

กระทรวงแรงงานมอบเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น IM JAPAN กว่า 3 ล้านบาท

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงาน มอบเงินสนับสนุนเพื่อการประกอบอาชีพ และใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM JAPAN) จำนวน 60 คน เงินสนับสนุนเพื่อการประกอบอาชีพจำนวน 3,289,000 บาท ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เขตดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบ

นายสุรชัยกล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่มีศักยภาพตอบโจทย์ด้านรายได้ ความรู้ และประสบการณ์ ทั้งยังเป็นประเทศเป้าหมายที่แรงงานไทยให้ความสนใจ ต้องการจะเดินทางไปทำงานเป็นจำนวนมาก

“การจัดส่งแรงงานไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น หรือ IM JAPAN เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กับ IM ประเทศญี่ปุ่น ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน

มีผู้ร่วมงานประกอบด้วยผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนเดินทาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน ในจำนวนนี้มีผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ ซึ่งเข้ารับมอบเงินสนับสนุนฯ จำนวน 25 คน โดยผู้ที่ฝึกครบ 3 ปี จะได้รับเงินคนละ 151,800 บาท และครบ 5 ปี ได้รับเงินเพิ่มเติมคนละ 101,200 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 3,289,000 บาท”

Advertisment

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ ที่กรมการจัดหางานจัดส่งและสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานแล้ว จำนวน 5,538 คน จำแนกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ ในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 4,589 คน และภาคก่อสร้าง จำนวน 949 คน

“ภายหลังจากสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ ครบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ ครบกำหนด 3 ปี จะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน และผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ ครบกำหนด 5 ปี จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก จำนวน 400,000 เยน รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,000,000 เยนต่อคน”

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สามารถติดตามการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th และเพจ facebook : IMthailand กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร.0-2245-9428 หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว