อว.เปิด 10 ตำแหน่งงานด้าน STEM ที่มีอัตราเงินเดือนสูงสุด

คนทำงานไอที
Photo: Danial Igdery/unsplash

กระทรวงอุดมศึกษาฯ (อว.) เปิดสถิติ 10 ตำแหน่งงานด้าน STEM ที่มีอัตราเงินเดือนสูงที่สุด ตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท 

วันที่ 7 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ คือการพัฒนาทักษะกำลังคน โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในฐานะกระทรวงที่กำกับดูแลด้านอุดมศึกษาฯ และการพัฒนากำลังคนด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำแผน ด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่สำคัญในช่วง พ.ศ. 2566-2570

และหนึ่งในโครงการพัฒนากำลังคนที่ อว.กำลังผลักดันคือ การพัฒนาคนด้าน STEM ซึ่งย่อมาจาก Science, Technology, Engineering และ Mathematics คือ การบูรณาการความรู้ระหว่าง 4 สาขาวิชา ซึ่งได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาในปัจจุบันเพื่อเสริมทัพอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและยั่งยืน 

นอกจากนั้นยังได้จัดทำแพลตฟอร์มบริการ STEMPlus เป็นการปลดล็อกข้อจำกัดด้านกำลังคนให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยแพลตฟอร์มนี้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ประกอบการ ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในวงกว้างและเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหลักสูตรและความเชี่ยวชาญจากภาคอุดมศึกษา

ซึ่งประกอบด้วยบริการที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีข้อมูลสถิติความเชี่ยวชาญและกำลังการผลิตจากภาคการศึกษา ความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การจ้างงานบุคลากรทักษะสูงและภาคการศึกษา

อย่างไรก็ตามในแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวง อว.ยังได้เผยสถิติเกี่ยวกับ ภาพรวมของค่าเฉลี่ยเงินเดือน และอัตราเงินเดือนที่จำแนกตามตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน STEM ดังนี้ 

ภาพรวมค่าเฉลี่ยเงินเดือน

 1. หัวหน้าฝ่ายแพลตฟอร์มระหว่างประเทศ (Head of International Platform) เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 210,000 บาท
 2. ผู้อำนวยการโรงงาน (Plant Director) เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 120,000 บาท
 3. Managing Consultant-Implementor เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 98,000 บาท
 4. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 86,714
 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst Specialist) เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 82,500
 6. วิศวกรอาวุโสด้านความปลอดภัย (Senior Security Engineer) เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 73,000
 7. นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 62,000
 8. Backend Engineer เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 60,000 บาท
 9. วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 58,400
 10. ผู้ผลิต (Production Man) เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 55,000

อัตราเงินเดือนสูงสุด 10 ตำแหน่ง

ส่วนตำแหน่งงานที่มีอัตราเงินเดือนสูงสุด 10 ตำแหน่งงาน ได้แก่ 

 1. หัวหน้าฝ่ายแพลตฟอร์มระหว่างประเทศ (Head of International Platform) อัตราเงินเดือน 210,000 บาท
 2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนา (Development Lead) อัตราเงินเดือน 170,000 บาท
 3. ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานไอที (Director IT Infrastructure) อัตราเงินเดือน 157,000 บาท
 4. ผู้จัดการ-การจัการแอคเซส (Manager-Access Management) อัตราเงินเดือน 145,000 บาท
 5. ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย (Security Manager) อัตราเงินเดือน 140,000 บาท
 6. ผู้อำนวยการโรงงาน (Plant Director) อัตราเงินเดือน 120,000 บาท
 7. ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้านไอที (Director IT security) อัตราเงินเดือน 102,000 บาท
 8. หัวหน้าฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับนานาชาติ (International Product Design Lead) อัตราเงินเดือน 100,000 บาท
 9. สถาปนิกด้านโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม CoE (Platform CoE-Infrastructure Architect) อัตราเงินเดือน 90,000 บาท
 10. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Product Manager) อัตราเงินเดือน 65,000 บาท