กรมการท่องเที่ยว MOU จีน แนะนักท่องเที่ยวซื้อทัวร์คุณภาพ

นักท่องเที่ยว

“กรมการท่องเที่ยว” ผนึกความร่วมมือรัฐบาลจีนกำหนดมาตรการ-ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนักท่องเที่ยว แนะวิธีเลือกซื้อทัวร์ที่มีคุณภาพ เลือกใช้ที่พัก ร้านอาหาร รถ-เรือนำเที่ยวที่มีใบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ป้องกันปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง การรั่วไหลของรายได้การท่องเที่ยว

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวชาวจีนออกเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยวได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย การสร้างความประทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ และมอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเป็นปัญหาในวงจรการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ที่นำมาซึ่งปัญหาการหลอกลวง ความปลอดภัย เกิดการรั่วไหลของรายได้การท่องเที่ยวที่ไม่ถึงผู้ประกอบการคนไทย และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

“ผมได้พูดคุยกับทางนางพัน จิ่น อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ในการรองรับนักท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งมีแผนจะดำเนินการทำบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้ง 2 ฝ่าย” นายจาตุรนต์กล่าว

Advertisement

และว่า นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ให้รัฐบาลจีนช่วยประชาสัมพันธ์การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยวที่ถูกกฎหมาย ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด มีการจัดทำป้ายแจ้งเตือนและแผ่นพับข้อมูลด้านความปลอดภัยเป็นภาษาจีน รวมทั้งแนะนำให้นักท่องเที่ยวจีนเลือกใช้บริการในสถานประกอบการ ที่พัก ร้านอาหาร หรือใช้บริการรถนำเที่ยว เรือนำเที่ยว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

ทั้งนี้ นอกจากผู้ประกอบการเหล่านี้จะมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว นักท่องเที่ยวจะมั่นใจได้ว่าได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน ป้องกันการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง และนำไปสู่ความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากร้านที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ