พนักงานการบินไทยแห่ยื่น “เออร์ลี่” 4,977 คน มีผล 1 ธ.ค.นี้

การบินไทย
Mladen ANTONOV / AFP

บมจ.การบินไทย เปิดโครงการสมัครใจลาออกและลาหยุดตั้งแต่ 19-28 ตุลาคมที่ผ่านมา พนักงานแห่ยื่น “เออร์ลี่” 4,977 คน มีผล 1 ธ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่ บมจ.การบินไทย ได้เปิดโครงการสมัครใจลาออกและลาหยุดตั้งแต่ 19-28 ตุลาคมที่ผ่านมา รายงานข่าวจากการบินไทยแจ้งว่ามีพนักงานสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4,977 คน เป็นการสมัครเข้าโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP A) 1,918 คน และโครงการลาหยุดระยะยาว 6 เดือน (LW20) จำนวน 2,699 คน

และเลือกสมัครทั้ง 2 โครงการ อีก 360 คน ทั้งทางบริษัทจะมีการประกาศผลและแจ้งการอนุมัติการเข้าร่วมโครงการให้พนักงานทราบในวันที่ 30 ตุลาคมนี้

โดยพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการจะมีผลให้ลาออกในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยพนักงานจะทำงานวันสุดท้ายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จ่าย 400 วัน+เงินพิเศษ 1 เดือน

สำหรับโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (“MSP A”) เป็นโครงการที่ให้พนักงานเสียสละโดยแสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการและลาออกจากบริษัท ซึ่งพนักงานที่ได้รับอนุมัติจะได้รับผลตอบแทนดังนี้

  1. เงินตอบแทนตามโครงการในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต่ 30 วัน ถึงสูงสุด 400 วัน
  2. เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม เท่ากับ 1 เดือนของเงินเดือนสุดท้าย
  3. เงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ (หากมี) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  4. เงินบำเหน็จหรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของบริษัทหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามข้อบังคับและเงื่อนไขของระเบียบของบริษัทหรือกองทุนที่เกี่ยวข้อง
  5. ภาษีงินได้ บริษัทจะรับภาระเสียภาษีเงินได้ให้เฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจ่ายเงินตอบแทนตามโครงการในอัตราของเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน+เงินตอบแทนพิเศษ 1 เดือน + เงินสำหรับวันหยุดประจำปีที่ไม่ได้ใช้ ส่วนนี้จะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงาน ทั้งหมด 12 งวด ในอัตราเท่ากัน โดยจ่ายงวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2564

กรณีเงินบำเหน็จ (สำหรับพนักงานที่มีสิทธิได้) จะจ่ายครั้งเดียวเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานภายในเดือนมกราคม 2564 ส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจ่ายตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทางเลือกที่ 2 ลายาว 6 เดือน รับเงิน 20%

สำหรับโครงการลาระยะยาว (“LW20”) พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับการอนุมัติจากบริษัทที่จะลาหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 รวมระยะการลา 6 เดือน พนักงานจะได้รับเงินรายเดือนตลอดระยะเวลาลาในอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือนสุดท้าย หรือของเงินเดือนเดิมของพนักงานก่อนการปรับลดหากพนักงานเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของบริษัท โดยพนักงานจะไม่ได้รับเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ นอกจากเงินรายเดือนตลอดระยะเวลาลา

โดยระหว่างระยะเวลาลา พนักงานยังคงเป็นพนักงานของบริษัท และต้องรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดีอยู่เสมอ ทั้งนี้พนักงานจะต้องไม่ทำงานหรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกระทำสิ่งใดที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ยกเว้นได้รับการอนุมัติจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


สำหรับพนักงานที่ได้ข้าร่วมโครงการอื่น ๆ รวมถึง Together We Can ไว้แล้วให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวทันทีที่ได้รับอนุมัติเข้าโครงการ LW20 และพนักงานจากได้สิทธิเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan B (“MSP B”) ที่จะเปิดในเดือนมีนาคม 2564

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ