อู่ตะเภา เดินหน้าพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

อู่ตะเภา

“อู่ตะเภา” เดินหน้าพัฒนาสู่มาตรฐานสากล Take Off To Beyond พร้อมสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญ ทิศทางการให้บริการในฐานะที่ได้ใบรับรองสนามบินสาธารณะของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 พลเรือเอกวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กล่าวว่า นับเป็นอีกก้าวสำหรับท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา กับการได้ใบรับรองการดำเนินงาน สนามบินสาธารณะ (Public Aerodrome Opening Certificate : PAOC) ที่เป็นเครื่องยืนยันถึงการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ว่าได้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกระบวนการตรวจสอบใหม่ตามหลักสากล ซึ่งรับรองโดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand)

พลเรือเอกวรพล ทองปรีชา
พลเรือเอกวรพล ทองปรีชา

และนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ด้วยการสร้างความมั่นใจว่าการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญของไทยเป็นไปด้วยความปลอดภัยตามที่ ICAO กำหนด ต่อทั้งอากาศยาน ผู้โดยสาร สินค้า และผู้ประกอบการ และท่าอากาศยานอื่นๆ ที่มีเที่ยวบินเชื่อมโยงกัน

พลเรือเอกวรพลกล่าวด้วยว่า การได้ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร ผู้ให้บริการสายการบิน หรือผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงสนามบินที่เชื่อมโยงกับสนามบินอู่ตะเภา ว่าจะได้รับความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธากรรมการบริหารการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้มีมาตรฐานสากล โดยมอบนโยบายอย่างชัดเจนให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเดินหน้าเต็มตัวในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยตามที่ได้รับใบรับรองจาก กพท.มาแล้วให้คงอยู่ตลอดไป

รวมทั้งเข้ารับการตรวจรับรองในมาตรฐานด้านอื่น ๆ ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องช่วยเดินอากาศ การควบคุมการจราจรทางอากาศ ตลอดจนการบริการพยากรณ์อากาศ ในฐานะของบุคลากรของการท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ ในฐานะองค์กรของกองทัพเรือ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้ ทัดเทียมกับนานาประเทศ