ชัชชาติ อัดงบกว่า 11 ล้าน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพิ่ม 5 เท่าตัว

“ชัชชาติ” อัดงบกว่า 11 ล้านให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพิ่ม 5 เท่าตัว
ภาพจากมติชน

ชัชชาติ อัดงบประมาณ กทม. ให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ตั้งเป้าลดภาระผู้ปกครอง

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ว่า ที่ประชุมสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) ได้รายงานการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เพื่อบรรเทาภาระผู้ปกครอง

โดยได้แก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชนและค่าแต่งกายของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

กรุงเทพมหานคร(กทม.) จึงได้จัดทำระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์เสริมทักษะ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ปรับเพิ่มจาก 100 เป็น 600 บาท จากเดิมใช้งบ 1,888,300 บาทต่อปี เป็น 11,329,800 บาทต่อปี
  • ค่าอาหารแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จาก 20 บาท เพิ่มเป็น 25 บาท และค่าอาหารเสริม(นม) 7 บาท รวมเป็น 32 บาท ใช้งบ 604,256 บาทต่อปี จากเดิมใช้งบ 377,660 บาทต่อปี

ปัจจุบัน กทม. มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 275 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ 45 เขต มีเด็กในความดูแลประมาณ 18,883 คน


โดยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้แล้ว