ก.ล.ต.สั่งเพิกถอนไลเซนต์ ผู้แนะนำลงทุน สังกัดกรุงเทพประกันชีวิต

สำนักงาน ก.ล.ต.

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนเป็นเวลา 10 ปี ผู้แนะนำการลงทุน “ปวีรญา เกื้อขำ” ตัวแทนสังกัดบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน-มีพฤติกรรมส่อไปในทางไม่สุจริต

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ในปี 2557-2561 นางสาวปวีรญา เกื้อขำ (ชื่อเดิม นางสาวรัตตา เกื้อขำ) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ดังนี้

(1) ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนได้รับเงินค่าซื้อกองทุนรวมจากผู้ลงทุน 2 ราย แต่ไม่ทำรายการซื้อตามความประสงค์ของลูกค้า นำเงินบางส่วนไปใช้ส่วนตัวและแก้ไขยอดซื้อกองทุนในสมุดบัญชีกองทุนให้ตรงกับจำนวนเงินที่ลูกค้าประสงค์ลงทุน ปลอมลายมือชื่อผู้ลงทุนเพื่อสั่งขายหน่วยลงทุนหลายครั้ง เมื่อเงินค่าขายกองทุนโอนเข้าบัญชีผู้ลงทุน นางสาวปวีรญาจะแจ้งว่าเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนและพาผู้ลงทุนไปถอนเงิน พร้อมกับขอแบ่งเงินบางส่วนโดยอ้างว่าจะนำไปลงทุนต่อ แต่กลับไปซื้อหุ้นในนามตนเอง ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทตรวจพบ บริษัทได้ชดใช้เงินแก่ลูกค้ารวมจำนวน 10,717,178.68 บาท

(2) ในฐานะตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมไม่สุจริต โดยรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตจากลูกค้าอีกหนึ่งรายจำนวน 215,000 บาท แต่ไม่นำส่งให้บริษัท

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวปวีรญาในฐานะผู้แนะนำการลงทุนไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และในฐานะตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต.จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และกำหนดระยะเวลาในการจะไม่รับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของนางสาวปวีรญาเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาข้างต้น ก.ล.ต.ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต.ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต.ขอเตือนให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการลงทุน โดย ก.ล.ต.พบว่า กรณีทุจริตจากการลงทุน มักเกิดจากการที่ผู้ลงทุนไว้วางใจในตัวผู้แนะนำการลงทุนจนละเลยการตรวจสอบรายการธุรกรรมและยอดเงินลงทุนของตนเอง

ดังนั้น ก.ล.ต.จึงขอย้ำให้ผู้ลงทุนคอยหมั่นดูแลและติดตามการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และควรโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจแทนการมอบเงินให้ผู้แนะนำการลงทุนดำเนินการแทน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และหากมีข้อสงสัยควรติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ หรือสอบถามได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.


หมายเหตุ – ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 หมายถึง ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนได้ทุกประเภท เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า