จัดระเบียบจอดรถ เก็บรายได้เข้าเทศบาล-อบต.

คอลัมน์ นอกรอบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นอกจากกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างเตรียมประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบ

ให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …เป็นแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถ การเคลื่อนย้าย การดูแลรักษา ฯลฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำหรับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บค่าจอดรถในเขต พื้นที่รับผิดชอบ สาระสำคัญประกอบด้วย

1.ให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ใช้บังคับกับเทศบาลตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

Advertisment

(1) มีรถสัญจรในเขตของเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เฉลี่ยเกินวันละ 100 คัน

(2) มีรายได้ต่อปีรวมเงินอุดหนุนไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท

(3) สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.เทศบาลตำบลใดมีพระราชกฤษฎีกาออกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 กำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติดังกล่าวในเขตเทศบาลตำบลนั้นอยู่แล้วในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเทศบาลตำบลนั้นมีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 แล้ว

Advertisment

3.เทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 มีความประสงค์จะใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและนายอำเภอรับรองข้อมูลตามแบบรับรองข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

เมื่อกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ตั้งแต่วันถัดจากรับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4.สำหรับร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …อยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

5.กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดระเบียบการจอดรถตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ยังคงต้องรอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …มีผลใช้บังคับ