‘กัญชง’ พืชเศรษฐกิจใหม่ เปิดเกณฑ์ยื่นขออนุญาต ‘ผลิต-ส่งออก-นำเข้า’ (จบ)

คอลัมน์ ช่วยกันคิด
กฎหมายใหม่ กฤษฎีกาโฟกัส
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พืชเศรษฐกิจใหม่ “กัญชง” กำลังเป็นความหวัง ทางเลือกในการผลิต นำเข้า ส่งออก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ หลังรัฐบาลปลดล็อกกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

ฉบับนี้ขอนำเสนอสาระสำคัญของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 ต่อจากฉบับที่ผ่านมา ดังนี้

4.2 หมวด 2 การอนุญาต

4.2.1 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอ โดยให้ผู้อนุญาตตรวจสอบคำขอรวมทั้งข้อมูลเอกสาร และหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน หากยังไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งผู้ขออนุญาตทราบทันที เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ทั้งนี้ โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

4.2.2 กรณีของคำขออนุญาตผลิต เมื่อผู้ขออนุญาตชำระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตแล้ว กำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้อนุญาตพิจารณาคำขอและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน

(1) กรณีขออนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อนุญาตพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

(2) กรณีขออนุญาตในท้องที่จังหวัดอื่น ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเสนอคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาจัดทำความเห็นเสนอผู้อนุญาตเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

4.2.3 กรณีของคำขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออก เมื่อผู้ขออนุญาตชำระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตแล้ว ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้อนุญาตพิจารณาคำขออนุญาตและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

4.2.4 กรณีของคำขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง เมื่อผู้ขออนุญาตชำระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตแล้ว ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้อนุญาตพิจารณาคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

4.2.5 ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบ หรือผู้อนุญาตมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้ภายใน 15 วัน ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ หรือผู้อนุญาตมีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 15 วัน พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์

4.2.6 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาต

4.2.7 กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตนำเข้าหรือออกไปนอกราชอาณาจักรสำหรับกรณีของผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชงเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ให้ยื่นคำขอต่อผู้อนุญาตไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

4.3 หมวด 3 การดำเนินการ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชงสำหรับผู้รับอนุญาตประเภทต่าง ๆ เช่น กำหนดให้จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตจัดให้มีฉลากและเอกสารกำกับกัญชง หรือคำเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ

กัญชงที่ผลิตขึ้น จัดให้มีการแยกเก็บกัญชงเป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น ในกรณีที่กัญชงสูญหาย เสียหาย หรือถูกทำลายไม่ว่าด้วยเหตุใด ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า ต้องปลูกกัญชงในสถานที่และพิกัด

ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องใช้เมล็ดพันธุ์รับรองในการปลูกทุกครั้ง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เหล่านี้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของผู้รับอนุญาต แต่ล้วนเป็นไปเพื่อการควบคุมการดำเนินการของผู้รับอนุญาตให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

4.4 หมวด 4 เบ็ดเตล็ด กำหนดหลักเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ โดยผู้อนุญาตจะแจ้งแก่ผู้ขออนุญาตและผู้รับอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งด้วยก็ได้

4.5 บทเฉพาะกาล กำหนดหลักเกณฑ์รองรับการดำเนินการในระยะเริ่มแรก ดังนี้

4.5.1 ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

(1) การผลิตกัญชงโดยการปลูกตามวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม หรือเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ ให้กระทำโดยไม่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์รับรองก็ได้

(2) กรณีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อนำมาผลิตกัญชงโดยการปลูกตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ แต่ไม่รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัว ส่วนการนำเข้า
กัญชงที่มิใช่เมล็ดพันธุ์ให้กระทำได้เฉพาะกรณีเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ หรือสำหรับหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์

4.5.2 รองรับให้หนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับเดิมถือว่าเป็นใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ ส่วนบรรดาคำขอเกี่ยวกับกัญชงที่ได้ยื่นไว้แล้ว และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือเป็นคำขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

4.5.3 รองรับให้ประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงฉบับเดิมยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่ใช้บังคับ โดยกำหนดระยะเวลาเร่งรัดให้ดำเนินการออกประกาศให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ