‘เทสโก้ โลตัส’ บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนปี 2020

สลิลลา สีหพันธุ์

เทสโก้ โลตัสมุ่งมั่นนำค้าปลีกไทยสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ล่าสุดประกาศปี 2020 สามารถบรรลุเป้าที่ตั้งไว้ 4 ด้าน แม้เจอความท้าทายของโควิด-19 พร้อมเดินหน้าสานต่อตามแนวทาง UNSDG

เทสโก้ โลตัสบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนสำหรับปี 2020 ที่ให้ความสำคัญกับ 4 ด้าน คือ People (เพื่อนพนักงาน) Products (สินค้า) Places (ชุมชน) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) ซึ่งแต่ละด้านมีการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มุ่งมั่นนำภาคค้าปลีกไทยสู่การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยโครงการที่โดดเด่น เช่น สินค้าอาหารที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืน การลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และลดขยะอาหาร ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG)

“สลิลลา สีหพันธุ์” ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัสในฐานะห้างค้าปลีกชั้นนำตระหนักถึงบทบาทในการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จึงได้ตั้งเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG) โดยมีความคืบหน้าที่ดีในปี 2020 สำหรับการบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้สร้างความท้าทายในหลายมิติ

สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนปี 2020 ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ หนึ่ง ด้านเพื่อนพนักงาน 1) โลตัสเป็นห้างค้าปลีกห้างแรกที่จ้างงานผู้เกษียณอายุเป็นจำนวนมาก ในโครงการ “60 ยังแจ๋ว” และยังคงทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้และมอบสังคมที่ดีให้คนวัยเกษียณ 2) ส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของเพื่อนพนักงาน (diversity & inclusion) โดยมอบโอกาสในการจ้างงานและความก้าวหน้าที่เท่าเทียมกันให้พนักงานทุกคน พร้อมเดินหน้าอบรมพนักงานให้เปิดรับความคิดและลักษณะที่แตกต่าง 3) เทสโก้ โลตัสได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 4 ปีติดต่อกัน

สอง ด้านสินค้า 1) การจัดหาสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible sourcing) บริษัทบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืน ด้วยการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรครบ 1,000 ราย จากในทุกภูมิภาค พร้อมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ปลอดภัยไร้สารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้าง 2) การจัดหาสินค้าจากแหล่งที่ยั่งยืน (sustainable sourcing) เทสโก้ โลตัสเป็นห้างค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่พัฒนาสินค้าน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) รับประกันปาล์มมาจากแหล่งที่ไม่ตัดไม้ทำลายป่า

3) สวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) เพิ่มปริมาณไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ไม่ขังกรง (cage-free eggs) โดยในปี 2020 ได้เปลี่ยนไข่ไก่แบรนด์เทสโก้ แพ็ค 10 ฟองทั้งหมดเป็นไข่ไก่ cage-free และจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปีจนบรรลุเป้าหมายที่จะจำหน่ายไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ไม่ขังกรงทั้งหมดภายในปี 2028 4) ขยะอาหาร (food waste) เป็นห้างค้าปลีกรายเดียวในประเทศไทยที่วัดและเปิดเผยข้อมูลขยะอาหารในธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยในปี 2020 สามารถลดปริมาณขยะอาหารลงจากปีก่อนและมีความคืบหน้าที่จะบรรลุเป้าหมายการลดขยะอาหารลงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 นอกจากนี้ได้ขยายการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดภายใต้โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน ไปสู่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

5) บรรจุภัณฑ์ (packaging) ยกเลิกการแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่ 1 มกราคม 2020, ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกทั้งหมดในทุกสาขา, ยกเลิกการใช้วัสดุที่ยากต่อการรีไซเคิลสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าแบรนด์เทสโก้ที่ผลิตขึ้นในปี 2020 มุ่งหน้าสู่เป้าหมายให้บรรจุภัณฑ์แบรนด์ของห้างทั้งหมดต้องสามารถรีไซเคิลได้ 100% ภายในปี 2025, สร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แบบ circular economy ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

  • ถุงคืนชีพ ถุงพลาสติกสำหรับใช้ซ้ำ รับเปลี่ยนคืนเมื่อชำรุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถุงที่ชำรุดแล้วนำกลับมารีไซเคิลเป็นถุงใบใหม่
  • ตู้รับคืนขวดพลาสติก ติดตั้งใน 15 สาขา โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2020 สามารถเก็บขวดพลาสติกจำนวนเกือบ 800,000 ใบกลับเข้าระบบ
  • โครงการถังวนถุง รับถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาด นำกลับมารีไซเคิล มีจุดรับ 40 จุด
  • จุดรับกล่องและลังกระดาษใช้แล้ว ติดตั้งที่สาขาขนาดใหญ่ทุกแห่ง เพื่อนำกระดาษ กลับเข้าระบบเพื่อนำมารีไซเคิล

6) สุขภาพและโภชนาการ (health and diets) 1) พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานที่ดีต่อสุขภาพ ที่ได้รับตราเครื่องหมาย Healthier Choice มีฉลากผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลโภชนาการอาหารชัดเจน ไขมันต่ำ โปรตีนสูง พร้อมพัฒนากลุ่มอาหารเจพร้อมทานปลอดผงชูรส 2) จัดกิจกรรมตรวจเบาหวานด้วยตนเองฟรีให้กับลูกค้าและประชาชนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน รวมประชาชนที่ได้รับบริการเพื่อป้องกันตนเองจากโรคร้ายแล้วกว่า 30,000 คน

สาม ด้านชุมชน เทสโก้ โลตัสบริจาคอาหารครบ 1 ล้านมื้อ เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และช่วยให้เยาวชนไทยได้รับโภชนาการที่ดี สี่ ด้านสิ่งแวดล้อม 1) เป็นห้างค้าปลีกที่ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มากที่สุด ด้วยการติดตั้งโซลาเซลล์ (solar PV rooftop) บนหลังคาไฮเปอร์มาร์เก็ต 47 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า 6 แห่ง มีกำลังการผลิตต่อปี รวม 40 เมกะวัตต์ 2) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18% เมื่อเทียบกับปีฐาน ปี 2015/16 มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 60 % ในปี 2025

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ