7 มิถุนายน วันความปลอดภัยอาหารโลก กุญแจสำคัญส่งเสริมสุขภาพที่ดี

อาหาร
ภาพจาก pexels-ella-olsson-1640772

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยอาหารโลก เพราะการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยเป็นกุญแจสำคัญในการดำรงชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพที่ดี

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตล้วนต้องกินอาหารเพื่อสร้างพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย อย่างไรก็ดี ไม่เพียงแค่กินอาหารอะไรก็ได้เท่านั้น แต่ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ (UN General Assembly) ได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยอาหารโลก” (World Food Safety Day) ซึ่งผลักดันข้อเสนอโดยโครงการมาตรฐานอาหาร ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือโคเด็กซ์ (Codex)

เพื่อกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยอาหาร และต้องการยกระดับการบริโภคอาหารและมาตรฐานการครองชีพของประชากรในโลกให้ดีขึ้น รวมถึงหลุดพ้นจากความยากจน ขจัดความหิวโหย และเพิ่มสมรรถนะในการผลิตและการจัดสรรผลิตผลการเกษตรของโลกให้สูงขึ้น

ทั้งนี้ การขาดความปลอดภัยอาหารไม่เพียงส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการค้าและเศรษฐกิจในระดับโลก

อาการปนเปื้อนคร่าชีวิต 4.2 แสนคนทั่วโลก

การเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในปริมาณที่เพียงพอเป็นกุญแจสำคัญในการดำรงชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารมักติดเชื้อหรือเป็นพิษตามธรรมชาติ และมักมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า โดยเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายผ่านทางอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน

Advertisement

ความปลอดภัยของอาหารมีบทบาทสำคัญในการรับประกันว่า อาหารจะปลอดภัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจัดเก็บ การจัดจำหน่าย ไปจนถึงการเตรียมและการบริโภค

ด้วยจำนวนผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากอาหารมีประมาณ 600 ล้านรายต่อปี อาหารที่ไม่ปลอดภัยจึงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางและคนชายขอบ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ประชากรที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง และผู้อพยพ

ผู้คนประมาณ 420,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตทุกปี หลังจากการกินอาหารที่มีการปนเปื้อน และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีมีภาวะโรคที่เกิดจากอาหารถึง 40% โดยมีผู้เสียชีวิต 125,000 คนทุกปี

อาหารปลอดภัย เป็นเรื่องของทุกคน

“Food safety, everyone’s business : ความปลอดภัยของอาหาร เป็นเรื่องของทุกคน” เป็นแคมเปญที่เน้นส่งเสริมให้ผู้มีอำนาจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรสหประชาชาติ และประชาชนทั่วโลก ตระหนักและดำเนินการด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารระดับโลก การควบคุมอาหารตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมและรับมือเหตุฉุกเฉิน การจัดหาน้ำสะอาดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการนำแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมาใช้ (บนบก ในน้ำ ปศุสัตว์ พืชสวน)

Advertisement

ความปลอดภัยของอาหารเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างรัฐบาล ผู้ผลิต และผู้บริโภค ทุกคนมีบทบาทตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารที่เราบริโภคนั้นปลอดภัยและจะไม่ทำลายสุขภาพของเรา

ที่มา : https://www.un.org/en/observances/food-safety-day