ชมนิทรรศการ “คิดถึง สมเด็จย่า” ในแนวคิด “แรงบันดาลใจ” ที่ไอคอนสยาม

นิทรรศการ “คิดถึง สมเด็จย่า”

ชมนิทรรศการ “คิดถึง….สมเด็จย่า ครั้งที่ 26” ภายใต้แนวคิด “แรงบันดาลใจ” ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ตุลาคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 และด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา

ไอคอนสยาม ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ “คิดถึง….สมเด็จย่า ครั้งที่ 26” ระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2566

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระเนตรงาน (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ

“ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ” ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวว่า นิทรรศการ

คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 26 ในปีนี้  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แรงบันดาลใจ” เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน และส่งต่อแรงบันดาลใจในการน้อมนำคำสอนของสมเด็จย่ามาเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิต

สมเด็จย่าทรงเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตในทุก ๆ ด้าน ทรงดำรงพระชนม์ชีพอย่างเรียบง่าย และทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาแก่บุคคลทุกหมู่เหล่า

นิทรรศการ “คิดถึง สมเด็จย่า”

ขณะเดียวกันก็ทรงเป็นพระมารดาที่ประเสริฐยิ่ง ทรงรับพระราชภาระเป็นหัวหน้าครอบครัว อภิบาลพระโอรสพระธิดาได้อย่างดีเยี่ยม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดพระชนมชีพ

จึงอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าถึง พระราชจริยวัตรอันงดงาม รวมถึงได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จย่า ท่านผู้หญิงบุตรี กล่าว

ทั้งนี้ ยังมีนิทรรศการของมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่นำเสนอเรื่องราวของเทคโนโนโลยีที่มูลนิธิฯ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการต้านภัยมะเร็งเต้านม

นิทรรศการ “คิดถึง สมเด็จย่า”

นอกเหนือจากนิทรรศการแล้ว ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ อาทิ คาเฟ่ ดอยตุง, สินค้าหัตถกรรมและสินค้าเกษตรจากร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารจากครัวตำหนัก พร้อมกันนี้ยังจำหน่ายหนังสือพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟัง, เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์ แสงหนึ่งคือรุ้งงาม และนิทานสำหรับเด็ก

 4 โซนนิทรรศการคิดถึงสมเด็จย่า

นิทรรศการ คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 26 ที่จัดภายใต้แนวคิด แรงบันดาลใจ แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 “แม่เล่าให้ฟัง” ถ่ายทอดพระราชประวัติของสมเด็จย่าจากหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” และ สายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว “มหิดล”

นิทรรศการ “คิดถึง สมเด็จย่า”

โซนที่ 2  “แม่ของลูกๆ” พระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายในการอภิบาล และอบรม เลี้ยงดูพระโอรสธิดาทั้ง 3 พระองค์ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการช่วยทรงงานเมื่อประทับอยู่ในเมืองไทย

โซนที่ 3  “สานต่องานของ แม่” โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงสานต่อพระราชปณิธาน ทรงงานในมูลนิธิต่าง ๆ

โซนที่ 4 “บุคคลสำคัญของโลก” ทั้งสมเด็จย่าและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโก

งานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 ตุลาคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

นิทรรศการ “คิดถึง สมเด็จย่า”