รู้จักศูนย์ประสานงานถ่ายทำภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ เช็กเงื่อนไข ยื่นขอถ่ายทำ จบในที่เดียว

ภาพยนตร์
ภาพจาก pexels

รู้จัก “ศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” One Stop Service ขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ รายการ สารคดี มิวสิกวิดีโอ ฯลฯ ครบจบในที่เดียว เช็กเงื่อนไข วิธียื่นคำขอที่นี่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 การถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เนื่องจากกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” หรือ Bangkok Filmmaking Coordinator Center (BFMCC) เรียบร้อยแล้ว

โดย BFMCC จะเป็นศูนย์บริการครบวงจร “One Stop Service” ในการประสานงานเพื่อขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ รายการ สารคดี มิวสิกวิดีโอ ฯลฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงการให้ข้อมูลกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มความชัดเจน อำนวยความสะดวกให้ทั้งกองถ่ายภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์จากต่างประเทศ สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแบบจบในที่เดียว

ปัจจุบันศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อำนวยความสะดวกในการประสานงานขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่สาธารณะ เช่น ทางเท้า สะพานลอย สวนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ BFMCC มีสถานที่ตั้ง ณ อาคารทำการส่วนการท่องเที่ยว (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) เลขที่ที่ 17/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2225-7615 และ E-mail : [email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. เป็นศูนย์ประสานงานการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์
 2. อำนวยความสะดวกในการประสานงานขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 3. ให้ข้อมูล ข่าวสาร กฎ ระเบียบในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครสำหรับถ่ายทำ ภาพยนตร์
 4. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนขออนุญาตใช้พื้นที่ถ่ายทำ

 1. สำรวจพื้นที่ที่จะขออนุญาต
 2. ขอรับแบบฟอร์มคำขอ จากศูนย์ประสานงานฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่กำหนด
 3. กรอกคำขออนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน
 4. ยื่นคำขอ พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองที่ศูนย์ประสานงานฯ หรือส่งมาที่อีเมล์ [email protected] (กรุณาส่งคำขอ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ)
 5. เจ้าหน้าที่ศูนย์จะดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่
 6. หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ภายใน 3 วันทำการ (กรณี เอกสารครบถ้วนถูกต้อง) หากเกินกว่านั้นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่จะแจ้งเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ ยกเว้นสวนสาธารณะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ์ การพิจารณาจะใช้ระยะเวลามากกว่า 3 วัน เนื่องจากสำนักสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วจะต้องแจ้งไปยังกรมธนารักษ์ และกรมธนารักษ์จะพิจารณาอนุญาตภายใน 7 วันทำการ
 7. หน่วยงานเจ้าของพื้นที่แจ้งผลการพิจารณา
 8. หากได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว ผู้ขออนุญาตสามารถเข้าพื้นที่เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ได้ ตามวันเวลาที่ระบุในคำขออนุญาต

ดาวน์โหลดคำขออนุญาตถ่ายทำ

 1. เว็บไซต์ส่วนวัฒนธรรม https://webportal.bangkok.go.th/culture
 2. เว็บไซต์ส่วนการท่องเทียว https://visit.bangkok.go.th

ทั้งนี้ กรณีมีค่าธรรมเนียมตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม ก่อนเข้าพื้นที่อย่างน้อย 1 วันทำการ