ออสเตรเลียไฟเขียว นำเข้าเป็ดปรุงสุกจากไทย หลังใช้เวลาเจรจานาน 7 ปี

ปลัดเกษตรฯ เผยความสำเร็จ ออสเตรเลียไฟเขียวนำเข้าเป็ดปรุงสุกจากไทย หลังใช้เวลาเจรจานาน 7 ปี

ข่าวดี!! ปลัดเกษตรฯ เผยความสำเร็จ ออสเตรเลียไฟเขียวนำเข้าเป็ดปรุงสุกจากไทย หลังใช้เวลาเจรจานาน 7 ปี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความสำเร็จในการขอเปิดตลาดเป็ดปรุงสุก  จากไทยไปยังออสเตรเลีย ซึ่งใช้เวลาในการเจรจาขอเปิดตลาดนาน 7 ปี โดยเมื่อปี 2559 ในการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร (SPS Expert Group) ระหว่างไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 12 ประเทศไทยได้ยื่นเอกสารข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารประเมินความเสี่ยงขั้นต้นสำหรับการนำเข้าเป็ดปรุงสุกจากไทย และข้อมูลสนับสนุนประกอบการพิจารณา

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ได้แก่ กรมปศุสัตว์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา และสำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด และเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ออสเตรเลียได้เผยแพร่รายงานทบทวนความเสี่ยงการนำเข้าเป็ดปรุงสุกจากไทยฉบับสมบูรณ์ และในปี 2565 ผู้ตรวจประเมินออสเตรเลียได้เดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตและส่งออกเป็ดปรุงสุกของไทย

               

จากการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทำให้การผลักดันขอเปิดตลาดนำเข้าเป็ดปรุงสุกสำเร็จลุล่วง โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนางสาวปิยะนุช ทิพยวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และนางสาวแอมเบอร์ พาร์ ที่ปรึกษาด้านการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตเครือรัตน์ ออสเตรเลียประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ แห่งออสเตรเลีย ได้เข้าร่วมพิธีส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรระหว่างไทยและออสเตรเลีย ณ กรมปศุสัตว์

โดยฝ่ายไทยและฝ่ายออสเตรเลียแสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์ที่จะทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ ออสเตรเลีย ได้ออกประกาศเงื่อนไขในการนำเข้าเป็ดปรุงสุกจากไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คาดว่าไทยจะเริ่มส่งออกเป็ดปรุงสุกไปยังออสเตรเลีย ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2566 ประมาณ 1,200 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 11.86 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือกว่า 400 ล้านบาท)