หอการค้าไทย จับมือพันธมิตร ยกระดับ SMEs สู่การขาย Modern Trade

หอการค้าไทย เสริมกำลังพันธมิตร Kick off โครงการ Business Accelerator รุ่น 4 พัฒนาศักยภาพ SMEs มุ่งสู่ช่องทางขาย Modern Trade

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของโครงการ Business Accelerator ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการยกระดับธุรกิจและพัฒนาสินค้า เพื่อมุ่งสู่ช่องทางการขายกับ Modern Trade

นายสนั่น  อังอุบลกุล
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอง SMEs เป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตในช่วงที่ผ่านมา และไม่สามารถแข่งขันได้ หรือต้องปิดกิจการไป แต่ก็ยังต้องการกลับมาดำเนินธุรกิจในอนาคต

               

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ยังดำเนินกิจการอยู่ แต่ไม่มีความเข้มแข็ง ขาดทั้งทุน ขาดเทคโนโลยี ขาดแนวทางการบริหารจัดการเบื้องต้น ซึ่งกลุ่มนี้ หอการค้าพยายามผลักดันกับรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นความสำคัญและเกิดมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้กลุ่มนี้สามารถลุกขึ้นมาแข่งขันได้ต่อไป

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่ม SMEs ที่มีความเข้มแข็งในธุรกิจ มี Product ที่ชัดเจน และอยู่ในช่วงที่จะขยายกิจการ หรือต้องการเพิ่มช่องทางการขยายตลาดใหม่ ๆ โดยเฉพาะใน Modern Trade

สำหรับโครงการ Business Accelerator จะมาตอบโจทย์และช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการได้ทั้ง 3 กลุ่ม คนกลุ่มแรก อาจจะต้องการการปูพื้นความรู้ใหม่ สร้างความเข้าใจจนรากฐานมีความมั่นคง แล้วค่อยต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้น กลุ่มที่ 2 เป็นการเติมเครื่องมือบางอย่างที่ยังขาด เติมมุมมอง ปรับกระบวนการ เพื่อการเติบโตในอนาคต ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่พร้อมจะก้าวกระโดดแล้ว

Advertisement

แต่อาจจะยังขาดผู้รู้หรือพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ มาช่วยเติมเต็ม ให้ข้อคิด และเทคนิคในการบริหารขั้นสูง เพื่อมุ่งสู่ Modern Trade หรือขยายไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น

นายพลิษศร์  ภิรมย์ภักดี
นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก กล่าวว่า โครงการ Business Accelerator ริเริ่มมาจากการที่หอการค้าไทย ร่วมกับบริษัทพันธมิตรเห็นถึงความสำคัญในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการขยายช่องทางการขายกับ Modern Trade โดยเริ่มต้นจาก 7 บริษัทพันธมิตร ได้แก่

1) บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

2) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

Advertisement

3) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

4) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus)

5) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

6) บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด

7) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)

หอการค้าไทยและพันธมิตรทั้งหมด ได้นำองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการวางแผนและการดำเนินธุรกิจ มาบ่มเพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน และเมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้ว ก็จะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Pitching เพื่อซักซ้อมการนำเสนอสินค้าเสมือนจริงกับ Modern Trade ต่าง ๆ

ซึ่งที่ผ่านมา เรามีผู้ประกอบการจากโครงการเข้าไปขายใน Modern Trade แล้วหลายราย จึงถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกผู้ประกอบการ ตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายตลาดที่กว้างมากยิ่งขึ้นได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับ Business Accelerator รุ่นที่ 4 โดยหอการค้าไทยได้รับเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการภายใต้โครงการ ได้แก่

1) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้ามาช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการหนี้ รวมถึงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

2) บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เข้ามาร่วมผลักดันผู้ประกอบการ ให้เข้าสู่ช่องทางการขายผ่านเครือข่ายพันธมิตร และโครงการจับคู่ธุรกิจของหอการค้าไทย

3) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ช่วยเสริมองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่จำเป็นกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะด้านการผลิต

4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม ดับเบิลยู แอคเคาน์ติ้ง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีระบบบัญชีเดียว ที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี เพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการบริหารหอการค้าไทย และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ Business Accelerator ที่ผ่านมา 3 รุ่น เราบ่มเพาะผู้ประกอบการไปมากกว่า 190 บริษัท ผลักดันเข้าสู่ช่องทางการเจรจาทางการค้ากับ Modern Trade ได้มากกว่า 30 บริษัท ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการ SMEs เพราะจะเป็นการขยายตลาดให้กว้างมากยิ่งขึ้น

นายปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการบริหารหอการค้าไทย และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์โควิดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs จึงจำเป็นต้องแสวงหาทางเลือกอื่น เพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจว่า การจะเข้าสู่ตลาด Modern Trade ได้นั้น จะต้องพบกับเรื่องอะไร หรือต้องเตรียมรับกับเรื่องอะไรบ้าง หากขาดความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในช่องทางดังกล่าวได้

โครงการนี้จะเป็นการเปิดมุมมองในทุกมิติให้กับผู้ประกอบการได้เข้าใจได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

“สำหรับวันนี้ เรามีการ Kick off รุ่นที่ 4 โดยเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น เสริมในส่วนของประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในภาคธุรกิจจริง และยังเพิ่มเติมแนวทางจากการถอดบทเรียน โดยรุ่นพี่ของโครงการที่จบหลักสูตรไปแล้ว มาถ่ายทอดแนวความคิด และวิธีการพัฒนาศักยภาพให้กับเพื่อน SMEs ในรุ่นที่ 4 อีกด้วย” นายปิยะวัฒน์กล่าว

นายสนั่น อังอุบลกุล

หอการค้าไทย จับมือพันธมิตร ยกระดับ SME สู่การขาย Modern trade