UAC ผนึกกำลัง SCG ลงทุนโรงงาน RDF3 ณ อินโดนีเซีย

UAC ผนึกกำลัง SCG

UAC ส่งบริษัทย่อย CYC ผนึกกำลัง PT SEMEN JAWA บริษัทในเครือ SCG ลงทุนโรงงานผลิต RDF3 ในอินโดนีเซีย มูลค่ารวม 200 ล้านบาท

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า PT CAHAYA YASA CIPTA (CYC) ซึ่งบริษัทย่อยของ UAC ถือหุ้น 70% ได้มีการลงนามร่วมกับ PT SEMEN JAWA บริษัทในเครือ SCG เพื่อก่อสร้างโครงการโรงงานผลิต RDF3 ที่เมือง Sukabumi ประเทศอินโดนีเซีย

โดยเมืองดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่สัมปทานบ่อขยะของเมือง Sukabumi ที่มีปริมาณขยะเก่าประมาณ 500,000 ตัน และมีขยะใหม่ประมาณ 200 ตัน/วัน รวมถึงจะเพิ่มขึ้นถึง 450-500 ตัน/วัน จากขยะในพื้นที่เมืองใกล้เคียง

ด้วยเหตุนี้จึงเพียงพอที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต RDF3 เพื่อส่งมอบให้กับโรงปูนซีเมนต์ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ในระยะยาวจนสิ้นสุดสัญญาผลิตและจำหน่าย RDF3 ภายใต้เงินลงทุนโครงการ ประมาณ 200 ล้านบาท

“ปัจจุบันเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ถือเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่นำขยะจากชุมชน (Municipal Solid Waste) มาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าจากของเหลือทิ้ง ดังนั้นมองว่าการลงทุนโครงการโรงงานผลิต RDF3 ที่เมือง Sukabumi จะเป็นการต่อยอดธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ซึ่งเป็นหลักการในการวางรากฐานความยั่งยืนและเสริมสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ในระยะยาว”