ธรรมนัส รมว.เกษตร ลุยตรวจ ด่าน จ.ตราด สกัดลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย 

‘ธรรมนัส: รมว.เกษตร ติดตามการดำเนินงานของด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ ด่านกักกันสัตว์ตราด ด่านตรวจประมงตราด พร้อมสั่งการให้ทำงานอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย 

วันที่ 23 กันยายน 2566  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ ด่านกักกันสัตว์ตราด ด่านตรวจประมงตราด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ ซึ่งด่านดังกล่าว มีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบการนําเข้า-ส่งออกมาในประเทศ ให้บริการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรอง และควบคุมความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดพืช ปศุสัตว์ และประมง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

               

ทั้งนี้ ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ (ตรวจพืช) มีการนําเข้าสินค้าพืช 2 ชนิด ได้แก่ หวาย และไม้แปรรูป รวมปริมาณ 669.05 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,104,135.73 ล้านบาท และมีการส่งออกสินค้าพืช 3 ชนิด มีใบรับรองสุขอนามัยพืช จํานวน 1,579 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 2,136,000 ล้านบาท

ด่านตรวจประมงตราด (ตรวจประมง) มีการนําเข้าสัตว์น้ำ ปี 2566 รวมทั้งหมด 16,310.35 ตัน คิดเป็นมูลค่า 348.66 ล้านบาท สินค้าที่นำเข้ามากที่สุด ได้แก่ ปลากะตัก จํานวน 6,716.50 ตัน มูลค่า 78.81 ล้านบาท รองลงมา คือ ปลาเป็ด จํานวน 3,139 ตัน คิดเป็นมูลค่า 22.31 ล้านบาท โดยมีการส่งออกสัตว์น้ำ ปี 2566 รวมทั้งหมด จํานวน 9,438.55 ตัน คิดเป็นมูลค่า 469.31 ล้านบาท สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ปลาชนิดอื่น ๆ และหอยนางรม

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

ด่านกักกันสัตว์ตราด (ตรวจปศุสัตว์) มีสินค้าปศุสัตว์ส่งออก จํานวน 11 ชนิด ประกอบด้วย สุกร จํานวน 296 ตัว และสินค้าปศุสัตว์แปรรูปและอื่น ๆ จํานวน 260.31 ตัน คิดเป็น มูลค่า 48,469,339 ล้านบาท

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของด่านชายแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ณ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยได้จะหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาดไทย ในการปรับปรุงถนนให้มีความสะดวกในการผ่านด่านชายแดน เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทยและกัมพูชาให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า