เปิด 5 วาระร้อน เอกชนไทย-จีน ยกระดับเชื่อมสัมพันธ์ทุกมิติ 

นายสนั่น อังอุบลกุล

สนั่น เปิด 5 วาระร้อน ทัพเอกชนไทย 50 รายถกจีน ยกระดับเชื่อมสัมพันธ์ทุกมิติ พร้อมวอนรัฐบาลจีนเข้มสินค้าจีนให้ได้มาตรฐาน ก่อนส่งขายผ้านอีคอมเมิร์ซ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในนาม ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยมีการลงทุนและทำการค้ากับประเทศจีน เช่น SCG อมตะ คอร์ปอเรชัน บ้านปู มิตรผล ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร รวมภาคเอกชนไทย 50 ราย จากกว่า 20 บริษัท และได้รับเกียรติจาก คุณมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมหารือในกิจกรรม Roundtable Discussion : Strengthening Thailand-China Business Partnership ณ โรงแรม China World กรุงปักกิ่ง

               

โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจีนเข้าร่วม ประกอบด้วย สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งชาติ สำนักงานศุลกากร สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา สภาธุรกิจจีน-อาเซียน ตลอดจนนักธุรกิจจีนสาขาต่าง ๆ

กิจกรรม Roundtable Discussion เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภาคเอกชนซึ่งจัดขึ้นคู่ขนานกับกำหนดการหลักของนายกรัฐมนตรีและคณะในระหว่างการประชุม BRF ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมโอกาสการขยายการค้าการลงทุนกับฝ่ายจีน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชนไทย

สำหรับประเด็นเสนอที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้หยิบหยกมาหารือกับฝ่ายจีน ประกอบด้วย 

(1) การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ จากผลการศึกษาร่วมของคณะทำงาน Taskforce ไทย-จีน ทั้งการเชื่อมโยงข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเข้ากับอุตสาหกรรม 4.0 ของไทยและยกระดับอุตสาหกรรมของสองประเทศ

รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมและการพัฒนาร่วมกันของห่วงโซ่อุตสาหกรรม การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ระหว่างผู้ประกอบการจีนและไทย อาทิ การสนับสนุนการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการลงทุน นโยบายการลงทุนอย่างรอบด้าน

รวมถึง การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมจากเขตเศรษฐกิจระหว่างกัน การเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเชื่อมสองประเทศ อาทิ ระหว่าง หอการค้าและสมาคมต่าง ๆ เพื่อผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี และกระชับความร่วมมือไทย-จีน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(2) ด้านการคมนาคม – เชื่อมโยงเส้นทางบก น้ำ และอากาศ ระบบโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งสินค้าจากไทยไปจีน โดยได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดของตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีน นอกจากนี้ คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน ยังได้มีการนำเสนอให้มีการผลักดันและเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟรางคู่ไปยัง จ.หนองคาย เพื่อเชื่อมการขนส่งโลจิสติกส์กับ สสป.ลาว ไปยังประเทศจีน

(3) ด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเยือนไทยในระหว่างช่วง free visa 

(4) การส่งเสริมภาคเอกชนไทยในจีน โดยเสนอให้มีการเร่งแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในจีน

(5) ภาคการเกษตร เสนอให้ด่านมี Green Lane สำหรับผลไม้ไทยเป็นการเฉพาะสำหรับการนำเข้าผลไม้ที่เน่าเสียง่าย เพื่อรักษาคุณภาพของผลไม้ และความปลอดภัยของอาหาร ขณะเดียวกันยังได้ขอให้ทางจีนเปิดตลาดสินค้าสับปะรดปอกเปลือก และทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภค (Ready to Eat) พร้อมทั้งผลักดันการใช้เอกสารการส่งออกในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ (E-file) กับจีน เพื่อลดขั้นตอนและลดต้นทุน รวมถึงระยะเวลาในการ ยื่นเอกสาร

นอกจากนี้ ยังได้มีการขอให้ทางการจีนมีมาตรการในการควบคุมเรื่องมาตรฐานสินค้าก่อนเข้ามา โดยเฉพาะเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันสินค้าจีนที่เข้ามาประเทศไทยจำนวนมากในรูปแบบ e-commerce Club รวมถึงฝ่ายไทยได้ผลักดันให้จีนเปิดเสรีธุรกิจการแพทย์ให้ไทยด้วย ทั้งนี้ ฝ่ายไทยยังขอให้จีนพัฒนาระบบ e-government ให้มีภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกมณฑลเพื่อสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

“ผมได้เน้นย้ำกับฝ่ายจีนว่า ภาคเอกชนไทยที่เดินทางมาในครั้งนี้ ล้วนเป็นนักธุรกิจตัวจริงจากทุกภาคส่วน จากภาคการค้า อุตสาหกรรมและการธนาคารของไทย ที่พร้อมจะร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหาแนวทางยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาคเอกชนจีน ซึ่งผลของการหารือร่วมกันในครั้งนี้ จะรายงานตรงไปยังนายกรัฐมนตรีของไทย เพื่อให้ภาครัฐได้รับทราบและร่วมผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปด้วย”