ธรรมนัส รมต.เกษตรฯ สั่งด่วน แก้ปัญหาประมงสมุทรสาคร one stop service

ธรรมนัส รมต.เกษตรฯ สั่งด่วน แก้ปัญหาประมงสมุทรสาคร one stop service

ธรรมนัส รมต.เกษตรฯ สั่งด่วนหน่วยงานในสังกัดเร่งแก้ปัญหากลุ่มเกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร แบบครบจบในจุดเดียว one stop service

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังสถานการณ์ด้านประมงและหารือแนวทางแก้ไขปัญหา

โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่มเกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมตลาดทะเลไทย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ว่า หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมารับฟังและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาจากกลุ่มชาวประมง ผู้ประกอบการประมง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

               

โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) เรือประมงในน่านน้ำไทยที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายด้านประมง 2) เรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ประสบปัญหาขาดแหล่งทำการประมงในน่านน้ำของรัฐชายฝั่งอื่นที่มีอยู่จำกัด และ 3) เรือประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ำได้น้อยลงเนื่องจากเรือมีขนาดเล็กไม่สามารถออกทำการประมงได้ไกล

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาน้ำเสียจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และครัวเรือน ปัญหาน้ำทะเลเน่าเสียจากปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบลูม (Plankton Bloom) และปัญหาราคาสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงตกต่ำ

โดยระยะสั้น ได้เน้นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานซึ่งให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) การแก้ไขกฎหมายลำดับรองและการควบรวมกฎหมายฉบับต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคในการทำประมง/การนำเรือประมงออกนอกระบบ โดยเฉพาะการปรับปรึงอำนาจหน้าที่คณะกรรมการประมงจังหวัดให้สามารถแก้ไขปัญหาประมงในพื้นที่ได้อย่างคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังสั่งการให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนและเขตชายฝั่ง เพื่อเป็นแหล่งอาหารและฟื้นฟูระบบนิเวศ ทั้งนี้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กรมประมงจะจัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาภาคการประมง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน