ปตท.ขยับธุรกิจไฟฟ้า ขายหุ้นบริษัทลูก 1.2 พันล้าน ส่งไม้ GPSC ดันพลังงานหมุนเวียน

ปตท.

โค้งสุดท้ายปลายปี 2567 ปตท.เคลื่อนไหวธุรกิจไฟฟ้า PTTGM ขายหุ้นบริษัทลูก 1.2 พันล้าน ส่งไม้ให้ GPSC หัวหอก ลงทุนเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสู่เป้า 15,000 เมกะวัตต์ ปี 2573

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด “AIpha Com” เป็นบริษัท เอ็กซ์เพรสไซ เอ็นบี จำกัด “Expresso NB” โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่านบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ “SMH”

โดย SMH เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.โกลบอล แมนเนจเมนท์ จำกัด “PTTGM” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.ด้วยทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,388.5 ล้านบาท ซึ่งยังคงวัตถุประสงค์เดิมในการประกอบกิจการค้านธุรกิจร่วมทุน (Venture Business) โดยคาคว่าจะจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2567

เอกสารการเปลี่ยนชื่อย่อยปตท.

พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่อง การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด “GRP” โดยอนุมัติให้บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมั่นท์ จำกัด “PTTGM” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ขายหุ้นสามัญของ GRP (บริษัทย่อขที่ PTTGM ถือหุ้นร้อยละ 50) ให้แก่ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด “GRSC” ซึ่งเป็นบริษัทบ่อยที่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเบอร์ยี่จำกัด (มหาชน) “GPSC” ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จำนวน 10,007,500 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งสิ้นประมาณ 1,275 ล้านบาท

ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้น GRP ดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น GRP สำเร็จครบถ้วน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติการซื้อขายหุ้น เป็นต้น หรือได้รับการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษร จากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องหากมีเงื่อนไขบังคับก่อนใดไม่ครบถ้วน และคาคว่าจะดำเนินการซื้อขายหุ้น GRP แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2566 ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ GRP จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.

วัตถุประสงค์ในการขายหุ้น GRP ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของกลุ่ม ปตท. ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่ม ปตท. ในการผลักดัน GPSC
ให้เป็นบริษัทแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Power Flagship)

อีกทั้งเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาดทั้งในและต่างประเทศ โดยการปรับ
โครงสร้างในครั้งนี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และบุคลากร เพิ่มความคล่องตัวในการลงทุน และขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเพื่อให้กลุ่ม
ปตท. บรรลุเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ 15,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573

อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันของ ปตท. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโขงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผขข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ

เอกสารการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน GRP 1


เอกสารการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน GRP 2