ตรึงต่อ กบน. เคาะราคาดีเซลที่ 30 บาท/ลิตรเริ่ม 1 ม.ค.-31 ม.ค. 67

ดีเซล

กบน. เห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนราคาน้ำมันขายปลีกดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.67 ตามมาตราการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้ใช้กลไก กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าช่วยอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศให้อยู่ที่ 30 บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567

ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการตรึงค่าครองชีพให้ประชาชนต่อเนื่องภายหลังจากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตรึงต่อ กบน. เคาะราคาดีเซลที่ 30 บาท/ลิตรเริ่ม 1 ม.ค.-31 ม.ค. 67

การดำเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ในการรักษา เสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานยังมีความผันผวน


สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ติดลบ 78,594 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 32,476 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 46,118 ล้านบาท