เปิดข้อมูล ”ค่าตอบแทน-เบี้ยเลี้ยง” บอร์ด ปตท. พร้อมโบนัสทั้งคณะ 60 ล้านบาท

ปตท.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้ง “ค่าตอบแทนรายเดือน-เบี้ยประชุม” พร้อมโบนัสกรรมการรวมทั้งคณะไม่เกิน 60 ล้านบาท คิดตามกำไรสุทธิ ทั้งอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 มูลค่ารวม 57,126 ล้านบาท

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จำนวน 28,562,996,250 หุ้น รวมเป็นจำนวน 57,126 ล้านบาท

ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 22,851 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2566 อีกในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 34,275 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการ ปตท.ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่าย เงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2566 ในวันที่ 30 เมษายน 2567

เปิดค่าตอบแทน-เบี้ยบอร์ด ปตท.

พร้อมกันนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการ ปตท.ได้เห็นชอบแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Advertisment

1.ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)

 • ประธานกรรมการ 60,000 บาท/เดือน
 • กรรมการ 30,000 บาท/เดือน

1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

 • ประธานกรรมการ 75,000 บาท/ครั้ง
 • กรรมการ 60,000 บาท/ครั้ง

2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

Advertisment

2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)

 • ประธานกรรมการ (5) 15,000 บาท/เดือน
 • กรรมการ 15,000 บาท/เดือน

2.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

 • ประธานกรรมการ 56,250 บาท/ครั้ง
 • กรรมการ 45,000 บาท/ครั้ง

สำหรับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท

ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต “ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน” จะมีเฉพาะเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

 • ประธานกรรมการ 37,500 บาท/ครั้ง
 • กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง

จ่ายโบนัสกรรมการไม่เกิน 60 ล้าน ทั้งคณะ

นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เป็นวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาททั้งคณะ ซึ่งประธานคณะกรรมการ ปตท. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

พร้อมกันนี้คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 ได้มีมติ ดังนี้

1.เลือกตั้งนายฉัตรชัย พรหมเลิศ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ

2.อนุมัติแต่งตั้งให้นายผยง ศรีวณิช นายจตุพร บุรุษพัฒน์ และ รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

คณะกรรมการสรรหา

 • นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
 • นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
 • พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

 • นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
 • ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
 • รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 • นางพงษ์สวาท นีละโยธิน กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
 • นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
 • รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)