ยกคำร้องทีพีเคฟ้องพาณิชย์ ศาลไม่เพิกถอนผลประมูลโละสต๊อกข้าว

แฟ้มภาพ

ศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งของศาลปกครองกลางที่มีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราว ก่อนการพิพากษา ในคดีที่ บริษัท ที พี เค เอเทนอล จำกัด ฟ้องกรณีการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม จำนวน 2 คดี เป็นยกคำขอของผู้ฟ้องคดี

รายงานข่าวจากสำนักงานศาลปกครองเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้อ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่ บริษัท ที พี เค เอเทนอล จำกัด ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และกรมการค้าต่างประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 จำนวน 2 คดี ดังนี้

1.คดีหมายเลขดำที่ 1030/2560 ของศาลปกครองกลาง ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอเพิกถอนผลการพิจารณาการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอซื้อข้าวสารในสต๊อกของรัฐ และให้ทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและยกเลิกการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งที่ คร.22/2560 ว่า คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการเสนอซื้อข้าวสารในสต๊อกของรัฐและยกเลิกการจำหน่ายข้าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดี ไม่มีผลโดยตรงทำให้ธุรกิจของผู้ฟ้องคดีต้องหยุดชะงัก เพียงแต่อาจขาดผลกำไร ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจใช้สิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดชดใช้ได้ การให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจึงไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

ที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง เงื่อนไขแห่งการที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองจึงไม่ครบถ้วนที่ศาลจะมีคำสั่งได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองกลาง เป็นยกคำขอของผู้ฟ้องคดี

2.คดีหมายเลขดำที่ 1031/2560 ของศาลปกครองกลาง ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอเพิกถอนประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 2/2560 ที่ระบุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านคุณสมบัติการประกวดราคาหรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เพิกถอนการประกวดราคาและการเข้าทำสัญญากับผู้อื่นนอกจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ระงับกระบวนการประกวดราคา การเข้าทำสัญญาใด ๆ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 กับบุคคลหรือนิติบุคคลรายอื่น รวมทั้งการดำเนินการตามสัญญาไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่อุทธรณ์


ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งที่ คร.23/2560 ว่า ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่อาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนและหรือเรียกค่าเสียหาย ย่อมได้แก่กรณีที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านคุณสมบัติการประกวดราคาจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ และผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเพียงขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเท่านั้น ไม่อาจมีคำขอเกินเลยไปถึงกระบวนการอื่น ๆ ต่อจากนั้นได้ ศาลไม่มีอำนาจออกคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองกลาง เป็นยกคำขอของผู้ฟ้องคดี