เชฟรอน พันธมิตรบรรลุข้อตกลงด้านโทรคมนาคม แหล่งเอราวัณ

เชฟรอน

เชฟรอน-ปตท.สผ. บรรลุข้อตกลงด้านโทรคมนาคม พร้อมหนุนเปลี่ยนผ่านแหล่งเอราวัณแล้ว ในเดือนเมษายน 2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 รายงานข่าวระบุ NT และ True Move H ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมแก่แหล่งเอราวัณ (แปลงสัมปทานหมายเลข 10-13) ที่เชฟรอนประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินงานในปัจจุบัน บรรลุข้อตกลงด้านโทรคมนาคมแล้ว โดย NT และ True Move H จะยังคงให้บริการระบบโครงข่ายสายเคเบิลใต้น้ำและบริการ 4G อย่างต่อเนื่องเมื่อแหล่งเอราวัณถูกส่งมอบให้กับ PTTEP ED ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานรายใหม่ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565

ดังนั้น เมื่อ PTTEP ED เข้ามาเป็นผู้ดำเนินงานของแหล่งเอราวัณ PTTEP ED จะสามารถใช้อุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว อันจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจมีต่อการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ


นอกจากนั้น เชฟรอนประเทศไทยจะยังคงให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ PTTEP ED หลังการส่งมอบแหล่งเอราวัณในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 ต่ออีกระยะหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการส่งมอบแหล่งเอราวัณซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ด้วยความปลอดภัยต่อไป