เปิดตลาดแฟชั่นสิ่งทอใยกัญชง ดันยอดส่งออกสินค้าไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง สู่สินค้ามูลค่าสูง เพื่อขยายตลาดส่งออกของไทย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดทำ “โครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก”

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าที่มีมูลค่าสูงต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและการเพิ่มมูลค่าสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของไทยจากเส้นใยกัญชง ผ่านการสนับสนุนข้อมูลด้านตลาดเชิงลึกและแนวทางการพัฒนาธุรกิจและสินค้าจากกัญชงให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาศักยภาพและแข่งขันได้ในระดับสากล สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเร่งรัดการส่งออกด้วยยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG Model เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ตลอดจนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

               

ล่าสุดได้จัดทำข้อมูลแนวโน้มตลาดและโอกาสในการส่งเสริมการค้าสำหรับสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง โดยได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์จัดทำข้อมูลเป็นชุดรายงานในชื่อ “Hemp Market Report Series for Textiles Industry” แบ่งเป็น 3 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 1 Hemp Market Report ประกอบด้วยเนื้อหาการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดกัญชงของโลก การศึกษาตลาดศักยภาพของไทย และการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสู่การเจาะตลาดโลกด้วยการเพิ่มมูลค่าจากกัญชง

ฉบับที่ 2 Hemp Business เป็นการศึกษาการผลิต การประกอบธุรกิจการค้า และการส่งออก ผ่านกรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และโอกาสในการลงทุน ตลอดจนตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม

และฉบับที่ 3 Hemp Design แนวทางการออกแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากกัญชงให้ตอบโจทย์ตลาดเป้าหมายและเทรนด์ BCG Economy ของโลก

“ข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวเนื่องของไทย ถือเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญในการเชื่อมโยงภาคการผลิตสู่โอกาสทางการค้าในตลาดโลก โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดชุดรายงานทั้ง 3 ฉบับ ได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/762786/762786.pdf&title=762786&cate=819&d=0” นายภูสิตกล่าว

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา กรมฯ ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาต้ นแบบสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทําจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก การสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ เรื่อง ตลาดและการประกอบธุรกิจด้านการค้าสําหรับสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทําจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากกัญชง รวมทั้งการจัดทำข้อมูลแนวโน้มตลาดและโอกาสในการส่งเสริมการค้าสำหรับสินค้าสิ่งทอและครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง

สิ่งทอไทยที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง

สิ่งทอไทยที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง

สิ่งทอไทยที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง

สิ่งทอไทยที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง

สิ่งทอไทยที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง