จุฬาฯออกประกาศ ให้สถาบันนวัตกรรมฯ จัดการศึกษา วิจัย พัฒนานิสิต

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาการวิจัย การพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต และการบริการทางวิชาการในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีผลตั้งแต่ 11 ก.ค. 2566 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงนามโดยศาสตราจารย์กิตติคุณภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 เพื่อให้สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับมาตรา 21 (2) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 874 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 จึงมีมติให้ออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566”

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป)

ข้อ 3. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6.6) ในข้อ 4 แห่งประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

“(6.6) สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต และการบริการทางวิชาการในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย”

ข้อ 4. ให้โอนโครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามประกาศนี้


ประกาศจุฬาฯ สถาบันวัตกรรม