เปิดเกณฑ์โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปี 2567 สำหรับนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์

ห้องสอบ
credit : pixabay

เปิดเกณฑ์โควตาโครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีคณะไหนเปิดรับบ้าง เช็กคุณสมบัติ เงื่อนไขต่าง ๆ พร้อมสถิติการรับปี 2566

วันที่ 25 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่ระเบียบการรับสมัคร โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบ 2 โควตา

ซึ่งโครงการจุฬาฯ-ชนบท เป็นโครงการรับนักเรียนยากจนในชนบทที่เรียนดีและประพฤติดีให้มีโอกาสรับทุนอุดหนุนเพื่อเข้าเรียนคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดหลักสูตร หรือตลอดระยะเวลาที่ศึกษาทั้งค่าชุด ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีทุน 2 ประเภท คือ

 • ทุนประเภท ก ให้ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายประจำเดือน 5,000 บาท/เดือน (ปีละ 10 เดือน) ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1,500 บาท/ภาคเรียน ค่าเครื่องแต่งกาย 1,000 บาท/ภาคเรียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็นและประหยัด ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และค่ารักษาพยาบาล
 • ทุนประเภท ข ได้รับทุนเหมือนประเภท ก ยกเว้นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยผู้จะได้รับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ ม.6
 • เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อได้
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน และศึกษาอยู่ในโรงเรียนของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการเห็นควร โดยจะต้องอยู่ในจังหวัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

จังหวัดที่กำหนดรับ

เขตพื้นที่ปกติ

 • ภาคกลาง : กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสงคราม, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, อุทัยธานี, พระนครศรีอยุธยา
 • ภาคเหนือตอนล่าง : กําแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, ตาก, อุตรดิตถ์
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น, สกลนคร, หนองคาย, บึงกาฬ, เลย, อุดรธานี, หนองบัวลําภู, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, นครพนม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, มุกดาหาร, อุบลราชธานี, อํานาจเจริญ, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ
 • ภาคตะวันออก : นครนายก, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, สระแก้ว

เขตพื้นที่พิเศษ

 • จังหวัดตรัง และจังหวัดน่าน
 • จังหวัดเชียงใหม่ : เฉพาะอําเภอแม่ริม

คณะที่เปิดรับ

คณะและจำนวนที่เปิดรับสมัคร ปี 2567 (161 ทุน) เลือกได้เพียง 1 คณะเท่านั้น รายละเอียดดังนี้

คณวิศวกรรมศาสตร์

 • รับ 5 คน

คณะอักษรศาสตร์ 

รับ 4 คน

 • สาขาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ
 • สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ (ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาสาขานี้ จะต้องสังกัดวิชาเอกสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ สันสกฤต-บาลี-ฮินดี) เท่านั้น

คณะวิทยาศาสตร์

 • รับ 15 คน

คณะรัฐศาสตร์

รับ 4 สาขาวิชา ได้แก่

 • สาขาวิชาการปกครอง 5 คน
 • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 คน
 • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 5 คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 คน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เปิดรับ 3 หลักสูตร ไดัแก่

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 คน
 • หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 1 คน สาขาวิชาการประกันภัย 1 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1 คน

คณะคุรุศาสตร์

 • สาขาวิชาประถมศึกษา รับ 10 คน

คณะนิเทศศาสตร์

 • รับ 8 คน

คณะเศรษฐศาสตร์

 • รับ 10 คน

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • รับ 10 คน
 • เมื่อศึกษาชั้นปีที่ 6 จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารเท่านั้น

คณะเภสัชศาสตร์

 • สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม รับ 10 คน
 • สำหรับผู้สมัครคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องส่งเอกสารผลการตรวจทดสอบตาบอดสีในวันรายงานตัว

คณะนิติศาสตร์

 • รับ 10 คน

คณะสหเวชศาสตร์

 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับ 15 คน (ผู้สมัครต้องส่งผลการตรวจตาบอดสีพร้อมกับเอกสารขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบทด้วย)
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด รับ 5 คน (ผู้สมัครต้องส่งใบรับรองแพทย์แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนและการฝึกงาน โดยผู้สมัครต้องส่งใบรับรองแพทย์ พร้อมกับเอกสารขอรับทุน)
 • สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาการ 5 คน
 • สาขาวิชารังสีเทคนิค 4 คน

คณะจิตวิทยา

 • รับ 5 คน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 • รับ 15 คน

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 • รับ 10 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

 • พิจารณาผลคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level
 • พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว โดยจะมีตรวจสอบเยี่ยมบ้านโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังเข้ารับการศึกษาแล้ว หากพบว่ามีการปกปิดใด ๆ มหาวิทยาลัยมีสิทธิยกเลิกทุนและให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต
 • ทั้งนี้ ต้องเขียนแผนที่ให้ชัดเจน เพราะหากเขียนไม่ชัดเจน กรรมการไม่สามารถไปตรวจบ้านได้ สามารถยกเลิกสิทธิการพิจารณาได้

กำหนดการรับสมัคร

 • โหลดเอกสารขอรับทุนบนเว็บไซต์ 
 • สมัครและอัพโหลดเอกสาร 14-23 ก.พ. 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก 18 มี.ค. 2567
 • ผู้สมัครทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 18-19 มี.ค. 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 2 พ.ค. 2567
 • ยืนยันสิทธิ myTCAS 2-3 พ.ค. 2567
 • มหาวิทยาลัยจะจัดการอบรมพิเศษที่ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท ในวันที่ 28 พ.ค.-7 มิ.ย. 2567 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าอบรมในวันดังกล่าว หากไม่เข้าอบรม จะถือว่าสละสิทธิ

อ่านรายละเอียดข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม 

เปิดสถิติผู้สมัคร ปี 2566

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งรับ 5 คน สมัคร 54 คน รับจริง 5 คน
 • คณะอักษรศาสตร์ แจ้งรับ 4 คน สมัคร 8 คน รับจริง 0
 • คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งรับ 15 คน ผู้สมัคร 56 คน รับจริง 13 คน
 • คณะรัฐศาสตร์ แจ้งรับ 14 คน สมัคร 45 คน รับจริง 14 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แจ้งรับ 6 คน สมัคร 84 คน รับจริง 4 คน
 • คณะคุรุศาสตร์ แจ้งรับ 10 คน ผู้สมัคร 133 คน รับจริง 9 คน
 • คณะนิเทศศาสตร์ แจ้งรับ 8 คน สมัคร 12 คน รับจริง 8 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ แจ้งรับ 10 คน สมัคร 43 คน รับจริง 10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ แจ้งรับ 10 คน สมัคร 98 คน รับจริง 8 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ แจ้งรับ 2 คน สมัคร 152 คน รับจริง 2 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งรับ 10 คน สมัคร 190 คน รับจริง 10 คน
 • คณะนิติศาสตร์ แจ้งรับ 10 คน สมัคร 52 คน รับจริง 10 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์ แจ้งรับ 27 คน สมัคร 439 คน รับจริง 21 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา แจ้งรับ 15 คน สมัคร 13 คน รับจริง 0
 • คณะทรัพยากรการเกษตร แจ้งรับ 10 คน ผู้สมัคร 5 คน รับจริง 3 คน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง