เลิร์น จับมือคุรุศาสตร์ จุฬาฯ ยกระดับคุณภาพวิชาการ 3 ด้าน

นายนนทกร และ ดร.ศิริเดช Learn จุฬา

เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ส่ง OnDemand และ Learn Education บริษัทในเครือ ร่วมมือกับภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ยกระดับคุณภาพวิชาการผลักดันมาตรฐานการเรียนรู้ 3 ด้าน นำร่องโครงการการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและแบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายนนทกร ช่อสีดำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิชาการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารงานด้านวิชาการและเป็นตัวแทนจาก บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือทางวิชาการ” เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างองค์กร โดยร่วมกับภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

สร้างพื้นที่ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิตนักศึกษา และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนสนับสนุนให้นักวิชาการได้พัฒนางานวิจัยหลักสูตรการศึกษาให้เทียบเท่าสากล โดยแบ่งเป็นความร่วมมือ 3 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านวิชาการ-สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อัพเดตเทคโนโลยีการเรียนรู้และข้อมูลวิชาการ พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรและงานวิชาการร่วมกัน
  2. ด้านการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนและนิสิตนักศึกษา-สนับสนุนการศึกษาดูงานระหว่างองค์กร การฝึกงานของนิสิตนักศึกษา หรือการแลกเปลี่ยนวิทยากรระดับองค์กร เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ผลักดันให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการวิเคราะห์และต่อยอดได้
  3. ด้านการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้-ร่วมพัฒนางานวิจัยทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ ฐานข้อมูล และพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์งานวิจัยที่มีคุณภาพตรงกับแนวทางการเรียนรู้ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ในช่วงต้นโครงการ OnDemand ยังได้ร่วมมือกับ ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำโครงการวิจัยในหัวข้อ “การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและแบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย” เพื่อประเมินคุณภาพข้อสอบที่จะนำไปใช้กับผู้เรียนของ OnDemand ทั้งแบบภาพรวมและแบบรายข้อ

ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้มาใช้จัดชุดข้อสอบ เพื่อให้ได้ข้อสอบที่สามารถวัดผลผู้เรียนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ มีคุณภาพตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบสากล

นายนนทกรกล่าวต่อว่า ปัจจุบันการพัฒนาการศึกษาให้ตอบโจทย์ผู้เรียนและมีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง LEARN Corporation จึงผลักดันความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม


การพัฒนางานวิชาการในครั้งนี้ เราได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิชาการระดับประเทศ ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่จะช่วยต่อยอดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กร ส่งต่อถึงระดับบุคคลและสังคม อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ทัดเทียมสากลต่อไป” ติดตามเทคโนโลยีการเรียนรู้และหลักสูตรวิชาการคุณภาพจาก LEARN Corporation และบริษัทในเครือได้ที่ www.learn.co.th